přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Dotazník ekologická újma

Dotazník ekologická újma

V případě, že máte zájem o předložení indikativní nabídky na pojištění ekologické újmy, vyplňte prosím dotazník RENOMIA k pojištění ekologické újmy.

Pro obdržení dotazníku k pojištění ekologické újmy, vyplňte prosím následující povinná pole. Dotazník obdržíte emailem.

* Souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem vypracování a zaslání dotazníku k pojištění ekologické újmy.

Souhlas se zpracováním dat a osobních údajů

 1. 1. Zájemce o zaslání dotazníku k pojištění ekologické újmy (dále jen „zájemce“) souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje (jím poskytnuté) byly zpracovávány společností RENOMIA, a. s., se sídlem Holandská 8, Brno, PSČ 639 00 (dále jen „RENOMIA“), ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., za účelem zaslání dotazníku k pojištění ekologické újmy (dále jen „dotazník“) a za účelem kontaktování zájemce v souvislosti s nabídkou pojištění.
 2. 2. Zaslání dotazníku je podmíněno poskytnutím osobních údajů zájemce ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“). RENOMIA se zavazuje s poskytnutými osobními údaji nakládat v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími platnými právními předpisy. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.
 3. 3. RENOMIA se zavazuje nakládat s osobními údaji zájemce nejdéle po dobu 10 let od udělení tohoto souhlasu.
 4. 4. Správcem osobních údajů je RENOMIA, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů. RENOMIA může zpracováním osobních údajů zmocnit nebo pověřit jiného zpracovatele ve smyslu § 6 zákona o ochraně osobních údajů.
 5. 5. Za subjekt údajů je považován zájemce.
 6. 6. Osobní údaje zájemce v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo budou zpracovávány v automatizovaném informačním systému.
 7. 7. Zájemce má právo ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů požádat RENOMIA o:
  1. a) informace týkající se účelu zpracování osobních údajů,
  2. b) informace o osobních údajích, které jsou předmětem zpracovávání včetně všech dostupných informací o jejich zdrojích,
  3. c) informace o povaze automatizovaného zpracovávání v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, pokud jsou na základě tohoto zpracovávání činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práv a oprávněných zájmů zájemce,
  4. d) informace o příjemcích osobních údajů, případně kategoriích příjemců,
  5. e) zpřístupnění osobních údajů zpracovávaných v automatizovaném informačním systému RENOMIA,
  6. f) opravu osobních údajů, v případě změny,
  7. g) podání vysvětlení, pokud zjistí nebo se domnívá, že zpracovávání osobních údajů je v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jestli jsou osobní údaje nepřesné s ohledem na účel zpracovávání osobních údajů, nebo o odstranění vzniklého stavu (jde zejména o blokování zpracovávání, vykonání opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů).
 8. 8. RENOMIA má právo požadovat za poskytnutí informace dle bodu 7 písm. a) až d) přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 9. 9. Pokud je žádost zájemce podle ustanovení bodu 7 písm. f) oprávněná, je RENOMIA povinna odstranit nežádoucí stav bezodkladně.
 10. 10. Zájemce má právo přímo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud RENOMIA jeho žádosti podle ustanovení bodu 7 písm. f) nevyhověla.
 11. 11. Postup podle bodu 7 nevylučuje právo zájemce obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 12. 12. Zájemce se zavazuje, že bezodkladně nahlásí jakoukoliv změnu svých osobních údajů. Zájemce dále prohlašuje, že se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů, o právech a povinnostech RENOMIA vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů.
 13. 13. Zájemce prohlašuje, že byl ve smyslu ustanovení § 11 zákona o ochraně osobních údajů řádně informován o zpracování svých osobních údajů a o svých právech a povinnostech, rovněž jako o právech a povinnostech RENOMIA.


Vyplněný dotazník nám zašlete na adresu ekologicka.ujma@renomia.cz popřípadě společně s vyplněným formulářem Základního hodnocení rizik.


V případě technických problémů prosím kontaktujte podporu na: helpdesk@servis.mediafactory.cz

Přihlášení klienta
nebo zavřít

Contact.renomia Contact.renomia je zabezpečený webový portál pro klienty RENOMIA. Nabízí jednoduchý a pohodlný přístup k informacím o Vašem pojištění.