přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Základní hodnocení rizik - Formulář

Základní hodnocení rizik

Připravili jsme pro Vás interaktivní aplikaci k základnímu hodnocení rizik ekologické újmy. Aplikace je zpracována tak, aby Vám co možná nejsnazším způsobem napomohla zpracovat základní hodnocení rizik Vaší provozní činnosti ve vztahu k ekologické újmě.

Prostřednictvím aplikace Vám bude na základě Vámi zadaných firemních údajů vygenerován a obratem zaslán formulář základního hodnocení rizik, a to přesně pro Vaši provozní činnost.

Formulář reflektuje všechny náležitosti základního hodnocení rizik včetně všech odkazů a komentářů uvedených v metodickém pokynu ministerstva životního prostředí. Takto vygenerovaný formulář obsahuje pouze ty části základního hodnocení rizik, které jsou relevantní pro Vaši provozní činnost. Není tedy nutné složitě pracovat se všemi předpisy potřebnými pro samotné hodnocení.

Výhody aplikace

 • uživatelská jednoduchost a přehlednost
 • okamžité vygenerování konkrétního formuláře přesně pro Vaši provozní činnost
 • hypertextové odkazy na mapy a internetové portály
 • vysvětlující komentáře
 • automatické paralelní vyplňování kompletní verze formuláře určené pro tisk
 • rychlost zpracování oproti obdobným formulářům dostupným na internetu
 • oproti jiným webovým portálům je naše aplikace dostupná zcela bezplatně

Pokyny pro vyplnění

Vyplňte níže uvedené údaje. Informace o firmě máte možnost načíst automaticky zadáním IČ a stisknutím tlačítka „Hledat přes ARES". Takto naplněné údaje můžete dále editovat.

Pro každé místo provozu a pro každou provozní činnost firmy v místě provozu je třeba vyplnit samostatný formulář. Po vyplnění všech potřebných údajů stiskněte tlačítko „Pokračovat". Pokud jste zadali veškeré potřebné údaje, budete moci zadat emailovou adresu, na kterou Vám bude odeslán email s formulářem ve formátu MS Excel, který bude připraven přesně pro vaši provozní činnost.

Položky označené hvězdičkou (*) a na šedivém pozadí jsou povinné.

Firma

Statutární orgán a jeho členové

Určení provozní činnosti

„Pokud vykonáváte provozní činnost č. 9 dle přílohy č. 1 k zákonu, nezpracovávejte základní hodnocení rizik, v případě že zacházíte se závadnými látkami, nebezpečnými závadnými látkami nebo zvlášť nebezpečnými závadnými látkami v celkovém množství, které nedosahuje limity stanovené v části B dotazníku.“

6. Množství závadných látek umístěných v místě provozní činnosti přesahuje pro: a) závadné látky (§ 39 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách) množství 2 000 l nebo 2 000 kg
b) nebezpečné závadné látky (příloha č. 1 k zákonu o vodách) množství 150 l nebo 150 kg
c) zvlášť nebezpečné závadné látky (příloha č. 1 k zákonu o vodách) množství 15 l nebo 15 kg

Pokud nedosahujete limitů ve výše uvedené tabulce, nemusíte dotazník vyplňovat.


Zavřít

„U provozní činnosti č. 11 dle přílohy č. 1 k zákonu se provádí základní hodnocení rizik pouze pro objekty a zařízení určené pro dočasné skladování nebo nakládku a vykládku během přepravy, které máte ve vlastnictví nebo nájmu.“

Zavřít

„U provozní činnosti č. 13 dle přílohy č. 1 k zákonu se provádí základní hodnocení rizik pouze pro objekty a zařízení určené pro dočasné skladování nebo nakládku a vykládku během přepravy, které máte ve vlastnictví nebo nájmu.“

Zavřít

Příloha č. 1 k zákonu č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a její nápravě a o změně některých předpisů

Seznam provozních činností

 • 1. Integrované povolení

  Provozování zařízení podléhající vydání integrovaného povolení podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci).

 • 2. Odstraňování, sběr nebo výkup odpadů

  Provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů podléhajících souhlasu podle zvláštního právního předpisu (§ 14 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech).

 • 3. Vypouštění odpadních vod

  Vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podléhajících povolení podle zvláštního právního předpisu (§ 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách).

 • 4. Čerpání znečištěných podzemních vod

  Čerpání znečištěných podzemních vod a jejich následné odvádění do vod povrchových nebo podzemních podléhající povolení podle zvláštního právního předpisu (§ 8 odst. 1 písm. e) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách).

 • 5. Odběr povrchových vod

  Odběr povrchových vod podléhající povolení podle zvláštního právního předpisu (§ 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách).

 • 6. Odběr podzemních vod

  Odběr podzemních vod podléhající povolení podle zvláštního právního předpisu (§ 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách).

 • 7. Čerpání povrchových nebo podzemních vod

  Čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následné vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie podléhající povolení podle zvláštního právního předpisu (§ 8 odst. 1 písm. d) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách).

 • 8. Vzdouvání nebo akumulace

  Vzdouvání nebo akumulace povrchových vod podléhající povolení podle zvláštního právního předpisu (§ 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách).

 • 9. Zacházení se závadnými látkami

  Zacházení se závadnými látkami podle zvláštního právního předpisu (§ 8 odst. 2 a 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách).

 • 10. Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky

  Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky (zákona č. 350/2011 Sb., chemický zákon), přípravky na ochranu rostlin (§ 2 odst. 2 písm. g) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči) nebo biocidními přípravky (§ 2 odst. 2 zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh) podle zvláštního právního předpisu (§ 44a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).

 • 11. Přeprava nebezpečných chemických látek

  Přeprava nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků potrubím nebo v železniční (Např. zákon č. 266/1994 Sb., o drahách), silniční (Např. zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě), vodní vnitrozemské (zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské dopravě), letecké (Vyhláška č. 17/1966 Sb., o leteckém přepravním řádu) nebo námořní dopravě (zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě).

 • 12. Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

  Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty).

 • 13. Přeshraniční přeprava odpadů

  Přeshraniční přeprava odpadů do České republiky, z České republiky a přes Českou republiku (§ 53 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech).

 • 14. Znečišťování ovzduší

  Provozování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší podléhajících povolení podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší).

 • 15. Nakládání s těžebním odpadem

  Nakládání s těžebním odpadem (zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem).

 • 16. Provozování úložišť oxidu uhličitého

  Provozování úložišť oxidu uhličitého podléhajících povolení podle jiného právního předpisu (zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur)

Zavřít

Podrobný popis provozních činností dle zákona.


Místo provozní činnosti, pro které se provádí základní hodnocení rizika a jeho identifikace

Vymazat formulář

Přihlášení klienta
nebo zavřít

Contact.renomia Contact.renomia je zabezpečený webový portál pro klienty RENOMIA. Nabízí jednoduchý a pohodlný přístup k informacím o Vašem pojištění.