přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Často kladené otázky

Postačí ke krytí rizik ekologické újmy připojištění škod na životní prostředí v rámci pojištění obecné odpovědnosti za škody?

Nikoliv. Ekologická újma je platnou legislativou definována jinak než škoda na životním prostředí. Jedná se zejména o újmu na přírodních zdrojích, které nejsou předmětem vlastnictví, a náhrady ztrát na nich se nelze domáhat klasickou soukromoprávní cestou. Zákon o ekologické újmě v zásadě definuje ekologickou újmu jako nepříznivou měřitelnou změnu přírodního zdroje nebo zhoršení jeho funkcí. Přírodními zdroji se pak rozumí chráněné druhy volně žijících živočichů či planě rostoucích rostlin, přírodní stanoviště, podzemní nebo povrchové vody a půdu. Rozsah pojistného krytí by se tedy měl vždy vztahovat na tyto přírodní zdroje. Pojištění škod na životním prostředí dále např. nekryje náklady na nápravná a preventivní opatření dle zákona o ekologické újmě.

Jaký by tedy měl být rozsah pojistného krytí pojištění ekologické újmy?

Pojištění ekologické újmy by mělo standardně krýt:

  • náklady na nápravu/sanaci ekologické újmy dle zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě,
  • náklady na realizaci preventivních opatření,
  • ekologickou újmu vyplývající z náhlého a neočekávaného znečištění,
  • ekologickou újmu vzniklou z postupného znečištění,
  • škody na zdraví a věcné škody, způsobené třetím osobám v důsledku znečištění,
  • přerušení provozu v důsledku ekologické újmy,
  • náklady právního zastoupení včetně dodatečných nepředvídatelných nákladů (správní řízení, sběr dat, posudky, sledování a kontrola).

Existují některé nestandardní výluky z pojištění, které by měly být v základním rozsahu pojistného krytí zahrnuty?

Ano. Řada pojistitelů z pojistného krytí vylučuje například ekologickou újmu na podzemních vodách. U většiny pojistitelů se lze rovněž setkat např. s výlukou pojištění nákladů na nápravu ekologické újmy vyplývající ze znečištění z podzemních nádrží. Znění pojistné smlouvy je nutné individuálně upravit a výluky, které by podstatně omezovaly pojistné krytí, je potřeba odstranit odchylným ujednáním v pojistné smlouvě.

Kdy vzniká povinnost zabezpečit finanční zajištění resp. sjednat pojištění?

Vznik této povinnosti je dán výsledkem hodnocení rizik jednotlivých provozních činností uvedených v příloze č. 1 k zákonu o ekologické újmě. Hodnocení rizik probíhá ve dvou krocích. Provozovatel je nejprve povinen zpracovat pro danou provozní činnost základní hodnocení rizik. Je-li výsledek základního hodnocení rizik vyšší než 50 bodů, vzniká povinnost provést podrobné hodnocení rizik. Výsledkem podrobného hodnocení rizik je předpokládaná výše nákladů na nápravu ekologické újmy. Finanční zajištění je pak povinen zabezpečit provozovatel, který na základě podrobného hodnocení rizik zjistí, že provozní činností může způsobit ekologickou újmu, jejíž náprava si vyžádá náklady vyšší než 20 mil. Kč.

Jakým způsobem zpracovat hodnocení rizik ekologické újmy?

Způsob hodnocení rizik a kritéria posuzování dostatečného finančního zajištění upravuje vládní nařízení č. 295/2011 Sb. Bližší postup k provedení jednotlivých typů hodnocení rizik pak vymezují metodické pokyny Ministerstva životního prostředí. Pro účely zpracování základního hodnocení rizik ekologické újmy RENOMIA připravila interaktivní aplikaci, která je bezplatně k dispozici na těchto stránkách v sekci „Základní hodnocení rizik“.

Lze doporučit sjednání pojištění ekologické újmy i v případě, že zákon tuto povinnost neukládá?

Ano. Provozovatel některé z provozních činností uvedených v příloze č. 1 k zákonu o ekologické újmě, kterému na základě hodnocení rizik nevzniká povinnost zabezpečit finanční zajištění resp. sjednat pojištění (např. provozovatel nedosáhne v základním hodnocení rizik více jak 50 bodů), může vždy způsobit ekologickou újmu, za kterou je v souvislosti s výkonem své provozní činnosti odpovědný. Bude tedy povinen nést náklady na její nápravu. Pojištění lze rovněž sjednat i pro provozovatele, kteří vykonávají činnosti v příloze neuvedené (např. stavební společnosti). I takový provozovatel bude za případnou ekologickou újmu ve smyslu zákona o ekologické újmě odpovědný, pokud je výkon provozní činnosti v rozporu s právními předpisy.

Jaký požadovat limit pojistného plnění?

V případě, že je dána povinnost zabezpečit finanční zajištění dle zákona, výše limitu pojistného plnění by měla odpovídat výsledkům podrobného hodnocení rizik. Limit pojistného plnění by se tedy měl minimálně rovnat předpokládané výši nákladů na nápravu ekologické újmy.
Pokud povinnost zabezpečit finančního zajištění dána není, bude se jednat o pojištění dobrovolné, a proto pojištěný není omezován při stanovení limitu zákonem. Bude však dobré vycházet z odborného odhadu předpokládané výše nákladů na nápravu potencionální ekologické újmy.

Vztahuje se povinnost zpracovat hodnocení rizik i na přepravce.

Povinnost zabezpečit finanční zajištění je přímo spojena s povinností provedení hodnocení rizik, bez kterého není možné povinnost a rozsah finančního zajištění dovodit. V případě „přepravních“ provozních činností (provozní činnosti č. 11 a 13 dle přílohy č. 1 k zákonu o ekologické újmě), pokud není přepravce zároveň vlastníkem či nájemce objektu a zařízení určené pro dočasné skladování nebo nakládku a vykládku během přepravy, nelze určit konkrétní „provozní místo“, pro které by mělo být hodnocení rizik provedeno. Nemá-li tedy provozovatel povinnost hodnocení rizik provést, nevyplývá pro něj ani povinnost sjednávat pojištění.

Výše vymezený přepravce však vždy bude za případnou ekologickou újmu odpovědný, proto lze sjednání pojištění doporučit, neboť se jedná o provozní činnosti spojené s vysokým rizikem vzniku ekologické újmy.

Vztahuje se zákon o ekologické újmě na události, ke kterým došlo před účinností zákona? Může se pojištění vztahovat i na staré ekologické zátěže?

Zákon se vztahuje pouze na ekologickou újmu, ke které došlo po nabytí účinnosti zákona (tj. od 17. 7. 2008). Pojištění ekologické újmy je zpravidla vystavěno na bázi „claims made“, tzn. předpokladem poskytnutí pojistného plnění ze strany pojistitele, je že ke vzniku ekologické újmy musí dojít v průběhu pojistné doby. Je však možné sjednat retroaktivní pojistné krytí do minulosti, v takovém případě bude kryta rovněž ekologická újma mající příčinu před datem počátku pojistné smlouvy, ovšem za předpokladu, že bude zachována podmínka nahodilosti a nepředvídatelnosti vzniku takové ekologické újmy. Současně však nelze sjednat retroaktivní pojistné krytí před datem nabytí účinnosti zákona.

Jaké informace je potřeba poskytnout k předložení nezávazné indikativní nabídky pojištění?

K předložení nezávazné indikativní nabídky zpravidla postačí vyplnit stručný dotazník  RENOMIA k pojištění ekologické újmy.

 

 

Přihlášení klienta
nebo zavřít

Contact.renomia Contact.renomia je zabezpečený webový portál pro klienty RENOMIA. Nabízí jednoduchý a pohodlný přístup k informacím o Vašem pojištění.