přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Podrobné informace

Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě (zákon o ekologické újmě)

Zákon je transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí do právního řádu České republiky.

Zákon definuje povinnosti k předcházení ekologické újmě, případně její nápravě. Ekologickou újmou je dle zákona jen taková újma, která je měřitelná a má závažné nepříznivé účinky na vybrané přírodní zdroje, tj. chráněné druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a jejich přírodní stanoviště, povrchové nebo podzemní vody a půdu. Zákon stanoví podmínky, za nichž vzniká povinným osobám (podnikatelé a další osoby vykonávající rizikovou provozní činnost – příloha č. 1 zákona) povinnost provádět preventivní (v případě bezprostřední hrozby ekologické újmy) nebo nápravná (v případě vzniku ekologické újmy) opatření.

Jaké jsou způsoby finančního zajištění?

Zákon nestanoví konkrétní formu finančního zajištění. Nejběžnějším prostředkem finančního zajištění je pojištění, uvažovat lze i o bankovní záruce.

Lze pozorovat nějaké rozdíly mezi odpovědností za škodu na životním prostředí a odpovědností za ekologickou újmu?

Odpovědnost za ekologickou újmu

  • Ekologická újma je primárně vnímána jako imateriální ztráta na životním prostředí a je tedy obtížně vyčíslitelná
  • Újma může vzniknout a projevit se i na složkách životního prostředí, které nejsou předmětem vlastnického práva
  • Nejběžnějším způsobem nápravy ekologické újmy je uvedením do původního stavu
  • V případě ekologické újmy, se ke vzniku odpovědnostního vztahu vyžaduje většinou jen příčinná souvislost mezi ekologickou újmou a kvalifikovanou činností bez ohledu na porušení právní povinnosti
  • Poškozeným resp. oprávněným je stát, který náhradu ekologické újmy uplatňuje v rámci správního řízení

Odpovědnost za škodu na životním prostředí

  • Škoda na životním prostředí je pojímána jako ztráta materiální a je vždy vyčíslitelná v penězích
  • Náhradu škody lze uplatňovat jen na složky životního prostředí, které jsou předmětem vlastnictví
  • Upřednostňuje se její náhrada v peněžní formě
  • Ke vzniku odpovědnosti za škody se většinou vyžaduje porušení právní povinnosti
  • Poškozeným resp. oprávněným je vlastník, který náhradu škody uplatňuje v rámci soukromoprávního řízení

Přihlášení klienta
nebo zavřít

Contact.renomia Contact.renomia je zabezpečený webový portál pro klienty RENOMIA. Nabízí jednoduchý a pohodlný přístup k informacím o Vašem pojištění.