Pravidla užívání mobilní aplikace Help+Assist

1. Všeobecné informace

1.1   Tato pravidla užívání („Pravidla užívání“) upravují užívání mobilní aplikace Help+Assist („Aplikace“).
1.2   Provozovatelem Aplikace je společnost RENOMIA, a. s., IČO: 483 91 301, se sídlem Holandská 874/8, Štýřice, 639 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3930 („Poskytovatel“).
1.3   Tato Pravidla užívání jsou Uživateli přístupná v textové podobě v rámci Google Play nebo App Store či na webové stránce Pravidla užívání mobilní aplikace Help+Assist („Webová stránka“).
1.4   Před prvním přihlášením do Aplikace a zahájením užívání Aplikace je každý Uživatel povinen se seznámit s obsahem Pravidel užívání. Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly užívání tím, že si stáhne Aplikaci a začne užívat Aplikaci, tj. zejména jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci v ní umístěnou.
1.5   Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací v Aplikaci, s výjimkou Pravidel užívání, nemá povahu žádného právního jednání směřujícího ke vzniku nebo modifikaci právního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem či Partnerem a Uživatelem Partnera nad rámec těchto Pravidel užívání (tj. např. nabídka, splnění povinnosti atp.), pokud nebude v jednotlivých případech výslovně Poskytovatelem uvedeno jinak.
1.6   Aplikace zejména nenahrazuje postup nahlášení škodní události Uživatelem, pouze usnadňuje komunikaci s Poskytovatelem či Partnerem a usnadňuje zajištění důkazů a potřebných informací pro účely likvidace škodní události. Poskytovatel provozuje Aplikaci v souladu s § 2 písm. e) bod 5. zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého pojišťovací zprostředkovatel při zprostředkování pojištění mimo jiné provádí činnost spočívající v pomoci při správě pojištění a při uplatňování práv z pojištění.

2. Užívání Aplikace

2.1   Aplikace je určena všem uživatelům – fyzickým osobám, zejména fyzickým osobám, které jsou klienty Poskytovatele, NEBO klienty některé ze společností majetkově propojených s Poskytovatelem či jinak s Poskytovatelem spolupracujících, jejichž aktuální seznam je uveden na adrese https://www.renomia.cz/poskytovatele-mobilni-aplikace-helpassist (jednotlivě jako „Partner“ či společně jako „Partneři“), či jsou pracovníci klienta Poskytovatele NEBO Partnera, které dosáhly věku osmnácti (18) let a nabyly plné svéprávnosti (společně „Uživatelé“).
2.2   Pro užívání Aplikace není vyžadována registrace.
2.3   Aplikace umožňuje svým Uživatelům:

 • poskytnout informaci o škodní události;
 • získat základní radu ohledně postupu na místě škodní události a kontakty pro pomoc v dané situaci;
 • komunikovat s Poskytovatelem NEBO Partnerem ohledně průběhu škodní události a jejím následném šetření.

2.4   Aplikace dále umožňuje svým Uživatelům:

 • používat funkci geolokalizace;
 • nahrávat fotografie a jiné informace o škodní události.

2.5   Pro vstup do Aplikace není od Uživatele požadováno poskytnutí žádných doplňujících údajů.

3. Zásady užívání Aplikace

3.1  Užívání Aplikace je bezplatné a dobrovolné a je omezené pouze na zde uvedené účely svědčící Uživatelům.
3.2   Uživatel si musí pro užívání Aplikace stáhnout Aplikaci na své koncové zařízení. Pro stažení, nainstalování a užívání Aplikace na koncovém zařízení je Uživatel povinen mít zajištěno připojení k internetu. Minimální požadavky na zařízení a druhy koncových zařízení, na které je možné stáhnout Aplikaci, jsou specifikovány v článku 4 Pravidel užívání.
3.3   Uživatel je v rámci užívání Aplikace odpovědný za vlastní zařízení a informační systémy, které používá při užívání Aplikace, a rovněž za jejich nastavení. Poskytovatel není odpovědný za zařízení ani za systémy Uživatele, ani za užívání těchto zařízení a systémů neoprávněnými osobami.
3.4   Jazykem Aplikace je český jazyk.

4. Technické podmínky užívání Aplikace

4.1   Pro užívání Aplikace si Uživatel musí stáhnout Aplikaci ze služby Google Play nebo App Store, a to podle operačního systému svého koncového zařízení.
4.2   Aplikaci lze stáhnout na zařízení, která mají připojení k internetu a která pracují v operačním systému Android nebo iOS, zejména na mobilní telefony.
4.3   Poskytovatel je povinen podniknout všechny kroky v rámci svých technických možností, aby zajistil funkčnost a dostupnost Aplikace. Poskytovatel nicméně neodpovídá za dostupnost Aplikace.
4.4   Jednotlivé modely koncových zařízení mají přístup k určitým verzím softwaru. Z technického hlediska nemusí být pro některé modely dostupná příslušná verze softwaru. Pokud pro dané koncové zařízení není dostupná příslušná verze softwaru, nemůže uživatel Aplikaci užívat. Poskytovatel se však snaží zajistit software pro co největší počet modelů koncových zařízení. S ohledem na stále se měnící nabídku produktů na trhu koncových zařízení nemůže Poskytovatel uvést aktuální seznam koncových zařízení, na nichž lze Aplikaci užívat.
4.5   Užívání Aplikace vyžaduje zejména:

 • dostatečné nabití baterie koncového zařízení,
 • připojení k internetu.

4.6   Instalace Aplikace a její užívání vyžaduje datový přenos z koncového zařízení Uživatele. Objem a četnost datového přenosu záleží na způsobu a rozsahu užívání Aplikace. Náklady na připojení za datový přenos nese Uživatel. Jejich výše závisí na smlouvě uzavřené mezi Uživatelem a konkrétním poskytovatelem služby připojení k internetu.
4.7   Poskytovatel může zveřejňovat a nabízet aktualizace Aplikace. Pro řádnou činnost Aplikace je nutná její aktualizace. Poskytovatel nezaručuje řádné fungování Aplikace, pokud si Uživatel nestáhnul a nenainstaloval na své koncové zařízení aktualizaci, kterou Poskytovatel poskytl.
4.8   Užívání některých funkcí Aplikace může vyžadovat přístup k určitým zdrojům koncového zařízení Uživatele, jako jsou fotografie/multimédia, identifikátor koncového zařízení a informace o připojení nebo geolokalizace. Zamítnutí přístupu k takovým zdrojům může mít dopad na omezení funkcí Aplikace.
4.9   Pro správné fungování Aplikace koncové zařízení, kde je nainstalována:

 • nesmí mít nainstalovány modifikace operačního systému, zejména modifikace spočívající v prolomení bezpečnostní ochrany výrobce koncového zařízení nebo výrobce operačního systému (tzv. jailbreaking nebo rooting);
 • musí umožňovat navázání připojení s internetovou sítí.

4.10   Poskytovatel nepřijímá žádnou odpovědnost za funkčnost sítě internet anebo za škodlivý software (viry, malware apod.).
4.11   Ze závažného důvodu (jako je například důvodné podezření, že Uživatel porušuje Pravidla užívání, zejména protiprávním zasahováním Uživatele do mechanismu fungování Aplikace), který má dopad na užívání Aplikace, může Poskytovatel zablokovat užívání Aplikace. Zablokováním užívání Aplikace je Uživateli znemožněno užívat Aplikaci.

5. Geolokalizace

5.1   Při využívání Aplikace má Uživatel možnost udělit nebo odmítnout udělení souhlasu se zpracováním údajů o lokaci Uživatele. Udělí-li Uživatel souhlas, může být jeho aktuální poloha zpracována pro účely zaznamenání co nejpřesnějších údajů k oznamované škodní události. V takovém případě je Uživatel požádán o zapnutí funkce GPS na koncovém zařízení Uživatele.
5.2   Udělený souhlas se zpracováním údajů o lokaci Uživatele není podmínkou užívání Aplikace, ale jeho neudělení má za následek omezení funkcí Aplikace, které využívají geolokalizaci (např. nahrání či nasdílení současné polohy pro zaznamenání této informace v rámci šetření škodní události).
5.3   Uživatel bere na vědomí, že údaje poskytnuté přes Aplikaci včetně údajů o lokaci (budou-li jí poskytnuty) budou předány jeho zaměstnavateli, resp. obchodnímu partnerovi, který je klientem Poskytovatele, resp. příslušné pojišťovny, u které je vozidlo pojištěno.

6. Bezpečnost Aplikace

6.1   Poskytovatel doporučuje, aby Uživatel při skončení používání daného koncového zařízení před předáním zařízení třetí osobě z něj odinstaloval Aplikaci.
6.2   Poskytovatel vynakládá maximální úsilí, aby zajistil vysoký stupeň technického zabezpečení Aplikace a údajů Uživatelů. Poskytovatel však oznamuje, že s ohledem na specifika informačních technologií může být v budoucnosti zjištěna zranitelnost Aplikace v případě určitých hrozeb. Z tohoto důvodu Poskytovatel doporučuje aktualizovat Aplikaci a oznamuje, že může občas vydávat zprávy obsahující pokyny týkající se bezpečnostních zásad souvisejících s užíváním Aplikace.
6.3   Uživatel se zavazuje, že nebude obcházet či narušovat jakákoli technologická bezpečnostní opatření v Aplikaci anebo Aplikaci coby počítačový program rozkládat, dekompilovat či provádět zpětnou analýzu.
6.4   Uživatel se zavazuje, že se při užívání Aplikace bude řídit Pravidly užívání, obecně závaznými právními předpisy, dobrými mravy a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno Poskytovatele, příslušné pojišťovny, u které je vozidlo pojištěno ani ostatní Uživatele.
6.5   Uživatel se dále zavazuje, že zejména nebude:

 • zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty anebo obsahu Aplikace nebo je jinak zneužívat;
 • zasahovat do užívání Aplikace ze strany jiných Uživatelů; a
 • užívat Aplikaci jakýmkoliv nepovoleným způsobem.

6.6   Poskytovatel je oprávněn kdykoliv měnit a upravovat funkce, nastavení, uživatelské prostředí a jakékoliv jiné parametry Aplikace bez předchozího upozornění Uživatele, s čímž Uživatel výslovně souhlasí.
6.7   Poskytovatel je oprávněn kdykoliv přerušit anebo omezit poskytování všech nebo některých služeb a funkcí Aplikace za účelem provedení údržby, oprav nebo úprav (včetně aktualizací a upgradů) Aplikace. Aplikace tak nemusí být dostupná v každém časovém okamžiku. Funkcionality Aplikace mohou v rámci údržby, oprav anebo úprav podléhat změnám.
6.8   Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv přestat Aplikaci poskytovat anebo jí přestat poskytovat podporu.

7. Ochrana osobních údajů

7.1   Ochrana osobních údajů Uživatele je poskytována v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).
7.2   Využíváním Aplikace bere Uživatel na vědomí, že 

 1. společnost RENOMIA, a. s., IČO: 483 91 301, se sídlem Holandská 874/8, Štýřice, 639 00 Brno; NEBO
 2. společnost majetkově propojená se společností RENOMIA, a. s. či jinak se společností RENOMIA, a. s. spolupracující, se kterou má Uživatel uzavřenou příslušnou smlouvu, týkající se zprostředkování a správy pojištění, (upravující i činnost Správce spočívající v pomoci při uplatňování práv ze zprostředkovaných a spravovaných pojistných smluv), a která je uvedená v v seznamu na adrese https://www.renomia.cz/poskytovatele-mobilni-aplikace-helpassist („Správce“), je, jakožto správce osobních údajů, oprávněna jeho osobní údaje v rozsahu údajů uvedených při využívání Aplikace, případně dalších dobrovolných údajů sdělených Správci, zpracovávat pro účely využívání funkcí Uživatelem v rámci Aplikace a naplňování činnosti distribuce pojištění ze strany Správce (poskytování nebo zprostředkování pojištění) dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje Uživatelů jsou v rámci Aplikace striktně technicky odděleny tak, aby k nim měl přístup vždy pouze vybraný Správce dle tohoto článku 7.2 Pravidel užívání, tedy Poskytovatel nebo příslušný Partner. Je-li Správcem Partner, vystupuje Poskytovatel v pozici zpracovatele osobních údajů ve vztahu k osobním údajům Uživatele zpracovávaným Správcem.

7.3   Uživatel poskytuje prostřednictvím Aplikace následující údaje: RZ vozidla, datum a čas a popis škodní události; volitelně své jméno a příjmení, telefonní číslo, fotografie škodní události (autonehody) a místo škodní události (popisem nebo umožněním GPS lokalizace). Uživatel bere na vědomí, že při vkládání fotografií v rámci Aplikace je povinen dodržet zásady ochrany soukromí a minimalizace údajů a vkládat pouze fotografie zachycující důkazy o vzniklé škodě a její výši. Zejména nesmí Uživatel pořizovat a vkládat prostřednictvím Aplikace fotografie skutečností, které nejsou relevantní pro dokumentaci škodní události na místě (vč. např. osob a osobních dokladů).
7.4   Osobní údaje jsou zpracovány na základě souhlasu Uživatele s Pravidly užívání v rámci vstupu do Aplikace (plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), na základě plnění povinností Správce dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů (plnění právní povinnosti ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR) a na základě oprávněných zájmů Správce (účely oprávněného zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).
7.5   Poskytnutí osobních údajů Uživatele je dobrovolné, nicméně poskytnutí některých osobních údajů je nezbytné pro řádné užití Aplikace.
7.6   Osobní údaje jsou ukládány po dobu trvání pojištění a do konce desátého kalendářního roku od jeho zániku, pokud se o něm Správce dozvěděl, nebo do konce desátého kalendářního roku od konce pojistné doby v souladu s § 80 odst. 4 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů.
7.7   Příjemci osobních údajů jsou: zaměstnavatel / obchodní partner Uživatele, který je klientem Správce, spolupracující vázaní zástupci nebo doplňkoví pojišťovací zprostředkovatelé, poskytovatelé informačních a komunikačních systémů, technické infrastruktury (kupříkladu IT a/nebo cloudových služeb), právní zástupci (advokáti) Správce a dále Poskytovatel jakožto zpracovatel osobních údajů v případě, je-li Správcem Partner.
Aktuální seznam příjemců osobních údajů včetně zpracovatelů osobních údajů sdělí Správce Uživateli na vyžádání.
7.8   Správce zaručuje Uživatelům, jejichž osobní údaje zpracovává, realizaci jejich práv vyplývajících z právních předpisů, jsou-li k tomu dány podmínky dle GDPR, a to zejména právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku, po níž dojde k ukončení zpracování osobních údajů, neprokáže-li se, že existují jiné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Uživatelů, zejména důvody související s určením, výkonem nebo obhajobou právních nároků a (vii) obrátit se na dozorový orgán, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
7.9   Osobní údaje jsou Správcem chráněny před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám a také před jinými případy jejich zveřejnění nebo ztráty či neoprávněnou modifikací uvedených osobních údajů a informací s použitím příslušných technických a organizačních opatření.
7.10   Výše uvedená práva může Uživatel, jakožto subjekt údajů, uplatnit:

 1. je-li klientem Poskytovatele, u Poskytovatele na následující e-mailové adrese dpo.renomia@weinholdlegal.com; bližší informace o Vašich právech a o zpracování osobních údajů Poskytovatelem jsou obsaženy v Informacích o zpracování osobních údajů dostupných na webových stránkách https://www.renomia.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju
 2. je-li klientem Partnera, tak prostřednictvím kontaktních údajů Partnera uvedených v předmětné smluvní dokumentaci; bližší informace o Vašich právech a o zpracování osobních údajů Partnerem jsou uvedeny na webových stránkách příslušného Partnera, případně v předmětné smluvní dokumentaci.

8. Duševní vlastnictví

8.1   Všechna autorská práva, práva k ochranným známkám či jiným předmětům duševního vlastnictví související s Aplikací (včetně textu a jejího designu a veškerých grafických prvků v Aplikaci, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených v Aplikaci), nevyhrazené ustanoveními zvláštních právních předpisů, zejména zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským, ve znění pozdějších předpisů („Autorský zákon“), nebo licencí jiné osobě, náleží Poskytovateli a podléhají úpravě dle relevantních právních předpisů.
8.2   Je zakázáno uplatňovat tato práva duševního vlastnictví nebo užívat služby a funkce Aplikace pro účely jiné než specifikované Pravidly užívání. Uživatel je plně odpovědný za škodu způsobenou Poskytovateli, která je následkem použití názvu anebo ochranných známek Aplikace či Poskytovatele nebo jiných práv duševního vlastnictví Poskytovatele bez jeho souhlasu nebo v rozporu s Pravidly užívání.
8.3   Uživatelé smí číst, prohlížet či jinak konzumovat obsah Aplikace pouze v souladu s účelem Aplikace. Kopírování části nebo celého obsahu v jakékoliv podobě je zakázáno.
8.4   Uživatel není oprávněn zahrnout materiály z Aplikace nebo jakékoliv její části do jakéhokoliv jiného díla nebo zveřejnění v tištěné, elektronické nebo jakékoliv jiné podobě. Zejména žádná část Aplikace nesmí být šířena nebo kopírována pro jakékoliv obchodní účely.
8.5   Zveřejněním obsahu v rámci Aplikace Uživatel prohlašuje, že disponuje příslušnými právy ke zveřejnění daného obsahu.

9. Odpovědnost Poskytovatele

9.1   Užití Aplikace je vždy na vlastní riziko Uživatele. Poskytovatel nepřebírá žádnou odpovědnost za přímou, nepřímou anebo následnou újmu vzniklou v důsledku užití Aplikace a veškeré předpokládané záruky ve vztahu k užití Aplikace jsou vyloučeny v rozsahu umožněném právními předpisy.
9.2   Při užívání Aplikace Uživatelem Poskytovatel neodpovídá za služby dodávané třetími osobami, jako např. kvalita internetového připojení, kvalita telekomunikačních služeb dodávaných příslušným operátorem, výše poplatků atd.
9.3   Poskytovatel neodpovídá za znemožnění či omezení užívání Aplikace v důsledku její nepřístupnosti způsobené např. poruchami provozu sítě datového přenosu, jakož i jinými okolnostmi technické povahy, které Poskytovatel není schopen ovlivnit nebo jejichž řešení vyžaduje součinnost třetích stran.
9.4   Poskytovatel nenese odpovědnost za neoprávněné užívání Aplikace. Poskytovatel není povinen k náhradě jakékoliv újmy Uživateli či třetím osobám; tím však nejsou dotčena příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů o zákazu vyloučení či omezení odpovědnosti Poskytovatele k náhradě újmy.
9.5   Výlučně Uživatel ponese veškeré následky, které vzniknou, ať již přímo či nepřímo, zejména v důsledku odchýlení se od informací uvedených v Aplikaci anebo porušení povinností Uživatele, a to povinností podle těchto Pravidel užívání, nebo povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy.

10. Závěrečná ustanovení

10.1   Poskytovatel si vyhrazuje právo čas od času provádět aktualizace a změny Pravidel užívání. Poskytovatel bude o případných změnách Pravidel užívání informovat Uživatele předem prostřednictvím oznámení v Aplikaci. Nová či aktualizovaná Pravidla užívání jsou účinná ode dne uvedeného v oznámení, ne však dříve než 14 (čtrnáct) dnů ode dne jejich oznámení Uživatelům; ke změnám technického a informačního charakteru, nebo ke změnám, které nezhoršují postavení Uživatelů může dojít i v kratším termínu.
10.2   Nesouhlasí-li Uživatel s novým obsahem Pravidel užívání, může Aplikaci z koncového zařízení odstranit.
10.3   Reklamace týkající se Aplikace je třeba podávat u Poskytovatele na jeho poštovní adresu nebo elektronickou cestou na adresu https://renomia.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/1. Poskytovatel projedná reklamaci nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne obdržení reklamace a oznámí Uživateli uznání reklamace nebo důvody jejího neuznání, a to doporučeným dopisem nebo elektronickou cestou (e-mailem) na adresu uvedenou Uživatelem v rámci reklamace.
10.4   Situace neupravené v Pravidlech užívání se řídí právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku a ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů.
10.5   Veškeré spory vzniklé mezi Poskytovatelem a Uživatelem v souvislosti s užíváním Aplikace se strany pokusí vyřešit dohodou.
10.6   V případě, že dojde mezi Poskytovatelem a Uživatelem v postavení spotřebitele ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří do třiceti (30) dnů vyřešit vzájemnou dohodou, může Uživatel v postavení spotřebitele podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Uživatel v postavení spotřebitele může v případě vzniku sporu rovněž využít evropskou platformu ODR (Online Dispute Resolution) dostupnou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
10.7   Tato Pravidla užívání nabývají účinnosti dne 13. 11. 2020.

 Datum poslední aktualizace: 25. 3. 2021