Pravidla užívání Klientské zóny

1. Všeobecné podmínky

1.1  Tato pravidla užívání („Pravidla užívání“) upravují užívání online portálu Klientská zóna („Portál“), zejména práva a povinnosti týkající se podmínek, způsobu a rozsahu užívání Portálu.
1.2   Provozovatelem Portálu je společnost RENOMIA, a. s., IČO: 483 91 301, se sídlem Holandská 874/8, Štýřice, 639 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3930 (dále jen „Provozovatel“), která udělila společnostem s Provozovatelem majetkově propojeným či jinak s Provozovatelem spolupracujícím, jejichž aktuální seznam je uveden na adrese https://www.renomia.cz/poskytovatele-klientske-zony, oprávnění poskytovat svým klientům a/nebo potenciálním klientům služby zpřístupňované prostřednictvím Portálu („Poskytovatel“). Provozovatel je současně i Poskytovatelem v případech, kdy služby zpřístupňované prostřednictvím Portálu poskytuje svým vlastním klientům či svým potenciálním klientům.
1.3   Portál je určen všem uživatelům – fyzickým osobám, zejména fyzickým osobám, které jsou
klienty a/nebo potenciálními klienty Provozovatele NEBO
klienty a/nebo potenciálními klienty některého z Poskytovatelů NEBO
jsou zaměstnanci, jinými pracovníky nebo jinými oprávněnými osobami klienta Poskytovatele NEBO Provozovatele („Klient“), A
které dosáhly věku osmnácti (18) let a nabyly plné svéprávnosti (společně „Uživatelé“ či jednotlivě „Uživatel“).
1.4   Tato Pravidla užívání jsou Uživateli přístupná na webové stránce www.client-zone.eu.
1.5   Před prvním přihlášením do Portálu a zahájením užívání Portálu je každý Uživatel povinen se seznámit s obsahem Pravidel užívání. Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly užívání a s tím, že se řádně seznámil se zněním těchto Pravidel užívání tím, že toto potvrdí zaškrtnutím příslušného políčka při registraci, a dále též tím, že jakýmkoliv způsobem užije a bude užívat jakoukoliv informaci v Portálu umístěnou.
1.6   Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací v Portálu, s výjimkou Pravidel užívání, nemá povahu žádného právního jednání směřujícího ke vzniku nebo modifikaci právního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem nad rámec těchto Pravidel užívání (tj. např. nabídka, splnění povinnosti atp.), pokud nebude v jednotlivých případech výslovně Poskytovatelem uvedeno jinak.
1.7   Poskytovatel zpřístupňuje Portál Klientům v souladu s příslušnými právními předpisy, které upravují jeho činnost při distribuci pojištění (pojistných produktů) (dále jen „Produkt“) Uživateli (např. dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů).

2. Užívání Portálu

2.1   Pro užívání Portálu je vyžadována prvotní registrace Uživatele.
2.2   Postup při registraci nového Uživatele:

 1. Vytvoření uživatelského profilu nového Uživatele zajišťuje buď administrátor na straně Poskytovatele nebo administrátor na straně Klienta.
 2. Uživatel kontaktuje příslušného administrátora a sdělí mu své údaje: jméno a příjmení; pracovní pozici / funkci / jiný právní vztah; telefonní číslo; e-mailovou adresu; název Klienta, pod kterého příslušný Uživatel spadá.
 3. Administrátor založí uživatelský profil nového Uživatele.
 4. Uživatel následně na poskytnutou e-mailovou adresu obdrží uvítací e-mail obsahující uživatelské jméno a odkaz na přihlašovací stránku Portálu a nastaví si heslo do Portálu dle pokynů.

2.3   V závislosti na individuálním uživatelském nastavení umožňuje Portál svým Uživatelům:

 1. zobrazovat portfolio Klientových pojistných smluv;
 2. zobrazovat oznámené škodní události a jejich průběh;
 3. oznamovat nové škodní události;
 4. zobrazovat předpisy plateb pojistného;
 5. zobrazovat přehledy vozidel ve flotile;
 6. spravovat osobní údaje Uživatele;
 7. požádat o zpracování nabídky pojištění;
 8. požádat o změnu na existující pojistné smlouvě;
 9. odeslat dotaz své kontaktní osobě (správci Klienta resp. Uživateli) či likvidátorovi.

Portál dále umožňuje svým Uživatelům:

 1. nahrávat dokumentaci týkající se škodních událostí;
 2. stahovat dokumentaci (pojistné smlouvy, škodní události, předpisy plateb);
 3. exportovat data zobrazené v Portálu.

2.5   Po prvním přihlášení do Portálu není dále od zaregistrovaných Uživatelů požadováno poskytnutí žádných doplňujících údajů.

3. Zásady užívání Portálu

3.1   Užívání Portálu je bezplatné a dobrovolné a je omezené pouze na účely svědčící Klientům uvedené v těchto Pravidlech.
3.2   Kromě dodržování povinností uvedených v těchto Pravidlech užívání, mj. níže v článku 4, musí mít Uživatel zajištěno připojení k internetu, aby mohl Portál užívat.
3.3   Uživatel je v rámci užívání Portálu odpovědný za vlastní zařízení a informační systémy, které používá při užívání Portálu, a rovněž za jejich nastavení. Poskytovatel není odpovědný za zařízení ani za systémy Uživatele, ani za užívání těchto zařízení a systémů neoprávněnými osobami.
3.4   Jazykem Portálu je český, anglický a polský jazyk.

4. Povinnosti Uživatele Portálu

4.1   Pro užívání Portálu je Uživatel povinen přihlásit se do Portálu jedním z následujících způsobů
4.1.1 První přihlášení:
Poté, co je administrátorem vytvořen uživatelský profil nového Uživatele, postupuje Uživatel při prvním přihlášení do Portálu v souladu s pokyny, které jsou mu doručeny do registrované e-mailové schránky:

 1. Uživatel si zobrazí přihlašovací stránku Portálu;
 2. Uživatel vyplní své uživatelské jméno, které nalezne v doručeném uvítacím e-mailu;
 3. Uživatel si nastaví své vlastní heslo pro přihlášení do Portálu (nutno 2x potvrdit);
 4. Uživatel splní další podmínky, budou-li v daném případě nutné (kupř. udělí souhlas se zpracováním osobních údajů);
 5. Uživatel zadá doručený potvrzovací kód pro dokončení registrace a první přihlášení.

4.1.2   Následné přihlašování:

 1. Uživatel si zobrazí přihlašovací stránku Portálu;
 2. Uživatel vyplní své uživatelské jméno a heslo;
 3. Uživatel klikne na tlačítko Přihlásit.

4.1.3   Zapomenuté heslo:

 1. Uživatel si zobrazí přihlašovací stránku Portálu;
 2. Uživatel klikne na volbu Zapomenuté heslo a vyplní své uživatelské jméno nebo zaregistrovaný e-mail;
 3. Uživateli je doručen e-mail s dalšími pokyny;
 4. Uživatel si nastaví nové heslo (nutno 2x potvrdit).

4.2   Uživatel Portálu je dále povinen:

     4.2.1   mít zajištěno připojení k internetu;
     4.2.2   mít k dispozici mobilní telefon pro účely prvního přihlášení (potvrzovací kód formou SMS);
     4.2.3   mít dostatečně nabitou baterii mobilního telefonu;
     4.2.4   mít v Portálu zaregistrovanou aktuální e-mailovou adresu a telefonní číslo, na které obdrží potvrzovací kód při prvním přihlášení do Portálu;
     4.2.5   nahlásit a požádat o deaktivaci svého uživatelského účtu v případě, že bude ukončen pracovní či jiný právní poměr u Klienta;
     4.2.6   spravovat osobní údaje v uživatelském profilu v Portálu a udržovat je aktuální, zejména e-mailovou adresu (pro účely zasílání notifikací) a telefonní číslo;
     4.2.7   vyvinout veškeré úsilí, aby zabránil zneužití svých přihlašovacích údajů do Portálu.

5. Technické podmínky užívání Portálu

5.1   Pro užívání Portálu se Uživatel musí přihlásit do Portálu jedním ze způsobů uvedených výše v článku 4.1 a odsouhlasit a přijmout tato Pravidla užívání podle, v Portálu stanovených, pokynů.
5.2   Poskytovatel je povinen podniknout všechny kroky v rámci svých technických možností, aby zajistil funkčnost a dostupnost Portálu. Poskytovatel nicméně neodpovídá za dostupnost Portálu.
5.3   Užívání Portálu vyžaduje zejména:

 1. dostatečné nabití baterie koncového zařízení,
 2. připojení k internetu.

5.4   Poskytovatel může zveřejňovat aktualizace Portálu. Po zveřejnění nové verze Portálu, bude Portál automaticky dostupný všem Uživatelům.
5.5   Užívání některých funkcí Portálu může vyžadovat přístup k určitým zdrojům koncového zařízení Uživatele, jako jsou fotografie/multimédia, identifikátor koncového zařízení a informace o připojení. Zamítnutí přístupu k takovým zdrojům může vést k omezení funkcí Portálu.
Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že při vkládání fotografií v rámci Portálu je povinen dodržet zásady ochrany soukromí a minimalizace údajů.
5.6   Poskytovatel nepřijímá žádnou odpovědnost za funkčnost sítě internet anebo za škodlivý software (viry, malware apod.).
5.7   Ze závažného důvodu (jako je například důvodné podezření, že Uživatel porušuje Pravidla užívání, zejména protiprávním zasahováním Uživatele do mechanismu fungování Portálu, který má dopad na užívání Portálu), může Poskytovatel Uživateli zablokovat užívání Portálu. Zablokováním užívání Portálu je Uživateli znemožněno užívat Portál.

6. Bezpečnost Portálu

6.1   Poskytovatel doporučuje, aby Uživatel při skončení používání daného koncového zařízení před předáním zařízení třetí osobě smazal přihlašovací údaje, pokud byly v zařízení uloženy.
6.2   Poskytovatel vynakládá maximální úsilí, aby zajistil vysoký stupeň technického zabezpečení Portálu a údajů Uživatelů. Poskytovatel však oznamuje, že s ohledem na specifika informačních technologií může být v budoucnosti zjištěna zranitelnost Portálu v případě určitých hrozeb. Z tohoto důvodu Poskytovatel oznamuje, že může občas vydávat zprávy obsahující pokyny týkající se bezpečnostních zásad souvisejících s užíváním Portálu. Tyto zprávy s informacemi, např. o dočasné nedostupnosti Portálu či jinými pokyny, budou uveřejněny v Portálu.
6.3   Uživatel se zavazuje, že nebude obcházet či narušovat jakákoli technologická bezpečnostní opatření v Portálu anebo Portál coby počítačový program rozkládat, dekompilovat či provádět zpětnou analýzu.
6.4   Uživatel se zavazuje, že se při užívání Portálu bude řídit Pravidly užívání, obecně závaznými právními předpisy, dobrými mravy a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno Poskytovatele, příslušné pojišťovny, s níž má uzavřenou pojistnou smlouvu prostřednictvím Poskytovatele, ani ostatní Uživatele.
6.5   Uživatel se zavazuje, že po celou dobu přístupu do Portálu zachová mlčenlivost o údajích nezbytných pro přihlášení do Portálu a je povinen je chránit před zneužitím, ztrátou či odcizením.
6.6   Uživatel se dále zavazuje, že zejména nebude:

 1. zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty anebo obsahu Portálu nebo je jinak zneužívat;
 2. zasahovat do užívání Portálu ze strany jiných Uživatelů; a
 3. užívat Portál jakýmkoliv nepovoleným způsobem.

6.7   Poskytovatel je oprávněn kdykoliv měnit a upravovat funkce, nastavení, uživatelské prostředí a jakékoliv jiné parametry Portálu bez předchozího upozornění Uživatele, s čímž Uživatel výslovně souhlasí. Uživatel bude předem informován o všech důležitých změnách a aktualizacích Portálu.
6.8   Poskytovatel je oprávněn kdykoliv přerušit anebo omezit poskytování všech nebo některých služeb a funkcí Portálu za účelem provedení údržby, oprav nebo úprav (včetně aktualizací a upgradů) Portálu. Portál tak nemusí být dostupný v každém časovém okamžiku. Funkcionality Portálu mohou v rámci údržby, oprav anebo úprav podléhat změnám. Uživatel bude předem informován o přerušení nebo omezení služeb a funkcí Portálu, případně o jeho dočasné dostupnosti.
6.9   Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit přístupy k Portál anebo přestat poskytovat technologickou podporu Portálu, o čemž bude Uživatel vždy předem informován.

7. Ochrana osobních údajů

7.1   Ochrana osobních údajů Uživatele je poskytována v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“), jakož i v souladu s dalšími právními předpisy regulujícími ochranu osobních údajů.
7.2   Využíváním Portálu bere Uživatel na vědomí, že:

 1. Provozovatel (tedy společnost RENOMIA, a. s., IČO: 483 91 301, se sídlem Holandská 874/8, Štýřice, 639 00 Brno); NEBO
 2. Poskytovatel (tedy společnost majetkově propojená se společností RENOMIA, a. s. či jinak se společností RENOMIA, a. s. spolupracující), se kterým má Uživatel uzavřenou příslušnou smlouvu, týkající se zprostředkování a správy pojištění, a který je uvedený v seznamu na adrese https://www.renomia.cz/poskytovatele-klientske-zony;

 (pro účely ochrany osobních údajů dále jen „Správce“),

je, jakožto správce osobních údajů, oprávněn jeho osobní údaje v rozsahu údajů uvedených při využívání Portálu, případně dalších dobrovolných údajů sdělených Správci, zpracovávat pro účely toho, aby Uživatel mohl využívat funkce v rámci Portálu a k tomu, aby Správce mohl naplnit činnosti distribuce pojištění (poskytnutí Produktů) ze strany Správce dle příslušných právních předpisů.

7.3   Klient Správci poskytuje osobní údaje Uživatelů za účelem zřízení uživatelského přístupu Uživatelům, a to pouze v nezbytném rozsahu pro naplnění tohoto účelu. Správce osobní údaje za tímto účelem zpracovává na základě svého oprávněného zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, kterým je splnění instrukcí Klienta v rámci vzájemného smluvního vztahu.
7.4   Osobní údaje Uživatelů jsou v rámci Portálu striktně technicky odděleny tak, aby k nim měl přístup vždy pouze vybraný Správce dle tohoto článku 7.2 Pravidel užívání, tedy buď Provozovatel (v postavení Poskytovatele ve smyslu poslední věty článku 1.2 Pravidel užívání) nebo příslušný Poskytovatel.
Je-li Správcem Poskytovatel, vystupuje Provozovatel v pozici zpracovatele osobních údajů ve vztahu k osobním údajům Uživatele zpracovávaných Správcem.
7.5   Uživatel poskytuje prostřednictvím Portálu následující údaje: jméno, příjmení, titul, pracovní pozice / funkce / jiný právní vztah, e-mailová adresa, telefonní číslo, název Klienta, přihlašovací jméno do Portálu, ledaže tyto osobní údaje má Správce již k dispozici od svého Klienta.

Dle konkrétního Uživatelem zvoleného či sjednaného Produktu pak Uživatel poskytuje a Portál obsahuje další údaje, přičemž další informace jsou obsaženy:

(i)         v případě, že jde o klienta Provozovatele, v Informacích o zpracování osobních údajů dostupných na webových stránkách Provozovatele https://www.renomia.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju (dále jen „Informace“);
(ii)        v případě, že jde o klienta Poskytovatele, v rámci informací o zpracování osobních údajů Poskytovatele, které jsou dostupné a uvedené na webových stránkách příslušného Poskytovatele.

Uživatel bere na vědomí, že při vkládání fotografií v rámci Portálu je povinen dodržet zásady ochrany soukromí a minimalizace údajů.

7.6   Osobní údaje jsou zpracovány na základě souhlasu Uživatele s Pravidly užívání v rámci vstupu do Portálu (a to zejména plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR); na základě plnění povinností Správce dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů (plnění právní povinnosti ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR); na základě oprávněných zájmů Správce (účely oprávněného zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR; případně na základě souhlasu subjektu údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).
7.7   Poskytnutí osobních údajů Uživatele je dobrovolné, nicméně poskytnutí některých osobních údajů je nezbytné pro řádné užívání Portálu.
7.8   Osobní údaje jsou ukládány po dobu trvání pojištění a do konce desátého kalendářního roku od jeho zániku, pokud se o něm Správce dozvěděl, nebo do konce desátého kalendářního roku od konce pojistné doby v souladu s § 80 odst. 4 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů. Další podrobnosti o době uložení též v Informaci resp. v informacích o zpracování osobních údajů příslušného Poskytovatele (jak uvedeno výše v čl. 7.5).
7.9   Příjemci osobních údajů jsou: zaměstnavatel / obchodní partner Uživatele, který je klientem Správce; spolupracující vázaní zástupci nebo doplňkoví pojišťovací zprostředkovatelé; poskytovatelé informačních a komunikačních systémů, technické infrastruktury (kupříkladu IT a/nebo cloudových služeb); právní zástupci (advokáti) Správce; a dále Provozovatel jakožto zpracovatel osobních údajů v případě, je-li Správcem Poskytovatel. Další podrobnosti o příjemcích též v Informaci resp. v informacích o zpracování osobních údajů příslušného Poskytovatele (jak uvedeno výše v čl. 7.5).

Aktuální seznam příjemců osobních údajů včetně zpracovatelů osobních údajů sdělí Správce Uživateli na vyžádání.

7.10   Správce zaručuje Uživatelům, jejichž osobní údaje zpracovává, realizaci jejich práv vyplývajících z právních předpisů, jsou-li k tomu dány podmínky dle GDPR, a to zejména právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku, po níž dojde k ukončení zpracování osobních údajů, neprokáže-li se, že existují jiné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Uživatelů, zejména důvody související s určením, výkonem nebo obhajobou právních nároků a (vii) obrátit se na dozorový orgán, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz); v případě Poskytovatele umístněného mimo území České republiky, je dozorový orgán uveden v  informacích o zpracování osobních údajů příslušného Poskytovatele (jak uvedeno výše v čl. 7.5).
7.11   Osobní údaje jsou Správcem chráněny před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám a také před jinými případy jejich zveřejnění nebo ztráty či neoprávněnou modifikací uvedených osobních údajů a informací s použitím příslušných technických a organizačních opatření.
7.12 Výše uvedená práva může Uživatel, jakožto subjekt údajů, uplatnit:

 1. je-li klientem Provozovatele, u Provozovatele na následující e-mailové adrese: dpo.renomia@weinholdlegal.com; bližší informace o právech a o zpracování osobních údajů Provozovatelem jsou obsaženy v Informaci, dostupné na webových stránkách https://www.renomia.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju; NEBO
 2. je-li klientem Poskytovatele, tak prostřednictvím kontaktních údajů Poskytovatele uvedených v předmětné smluvní dokumentaci; bližší informace o právech a o zpracování osobních údajů Poskytovatelem jsou uvedeny v rámci informace o zpracování osobních údajů nebo též na webových stránkách příslušného Poskytovatele, případně v předmětné smluvní dokumentaci.

7.13   Klient - právnická osoba, která za účelem zpřístupnění a užívání Portálu (např. registrace) předala Správci osobní údaje Uživatele - fyzické osoby či osob (subjekty údajů), které vystupují vůči Správci jako

 • kontaktní osoby Klienta; a/nebo;
 • zaměstnanci Klienta, tj. fyzické osoby, které jsou zúčastněné na vzniku a změnách Správcem distribuovaného pojištění, tedy fyzická osoba - zaměstnanec Klienta a pojištěný (dále též jen „zaměstnanec“);
 • případně jiné fyzické osoby (subjekty údajů), jejichž osobní údaje Klient předal Správci;

se Správci zaručuje a souhlasí, že Uživatele (fyzickou(é) osobu(y) – subjekt údajů) o předání osobních údajů Správci informoval v souladu s GDPR, případně si pro takové předání zajistil odpovídající titul dle čl. 6 GDPR, a taktéž subjekty údajů řádně a včas seznámil s Informací resp. informací o zpracování osobních údajů příslušného Poskytovatele.

8. Duševní vlastnictví

8.1   Všechna autorská práva, práva k ochranným známkám či jiným předmětům duševního vlastnictví související s Portálem (včetně textu a jejího designu a veškerých grafických prvků v Portálu, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených v Portálu), nevyhrazené ustanoveními zvláštních právních předpisů, zejména zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským, ve znění pozdějších předpisů („Autorský zákon“), nebo licencí jiné osobě, náleží Provozovateli a podléhají úpravě dle relevantních právních předpisů.
8.2   Je zakázáno uplatňovat tato práva duševního vlastnictví nebo užívat služby a funkce Portálu pro účely jiné než specifikované Pravidly užívání. Uživatel je plně odpovědný za újmu způsobenou Provozovateli, která je následkem použití názvu anebo ochranných známek Portálu či Provozovatele nebo jiných práv duševního vlastnictví Provozovatele bez jeho souhlasu nebo v rozporu s Pravidly užívání.
8.3   Uživatelé smí číst, prohlížet či jinak konzumovat obsah Portálu pouze v souladu s účelem Portálu. Kopírování části nebo celého obsahu Portálu v jakékoliv podobě je zakázáno, vyjma využívání funkcí Portálů, jak jsou uvedené v čl. 2.3 a 2.4 výše.
8.4   Uživatel není oprávněn zahrnout materiály z Portálu nebo jakékoliv její části do jakéhokoliv jiného díla nebo zveřejnění v tištěné, elektronické nebo jakékoliv jiné podobě. Zejména žádná část Portálu nesmí být šířena nebo kopírována pro jakékoliv obchodní účely.
8.5   Zveřejněním obsahu v rámci Portálu Uživatel prohlašuje, že disponuje příslušnými právy ke zveřejnění daného obsahu.

9. Odpovědnost Poskytovatele

9.1   Užití Portálu je vždy na vlastní riziko Uživatele. Provozovatel, ani Poskytovatel, nepřebírá žádnou odpovědnost za přímou, nepřímou anebo následnou újmu vzniklou v důsledku užití Portálu a veškeré předpokládané záruky ve vztahu k užití Portálu jsou vyloučeny v rozsahu umožněném právními předpisy.
9.2   Provozovatel, ani Poskytovatel, neodpovídá za újmu, která byla Uživateli způsobena v důsledku ztráty přihlašovacích údajů do Portálu.
9.3   Při užívání Portálu Uživatelem Provozovatel, ani Poskytovatel, neodpovídá za služby dodávané třetími osobami, jako např. kvalita internetového připojení, kvalita telekomunikačních služeb dodávaných příslušným operátorem, výše poplatků atd.
9.4   Provozovatel, ani Poskytovatel, neodpovídá za znemožnění či omezení užívání Portálu v důsledku jeho nepřístupnosti způsobené např. poruchami provozu sítě datového přenosu, jakož i jinými okolnostmi technické povahy, které Provozovatel, ani Poskytovatel, není schopen ovlivnit nebo jejichž řešení vyžaduje součinnost třetích stran.
9.5   Provozovatel, ani Poskytovatel, nenese odpovědnost za neoprávněné užívání Portálu. Provozovatel, ani Poskytovatel, není povinen k náhradě jakékoliv újmy Uživateli či třetím osobám; tím však nejsou dotčena příslušná ustanovení příslušných právních přepisů (např. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) o zákazu vyloučení či omezení odpovědnosti Provozovatele, či Poskytovatele, k náhradě újmy.
9.6   Veškeré následky, které vzniknou, ať již přímo či nepřímo, v důsledku odchýlení se od informací uvedených v Portálu anebo porušení povinností Uživatele, ať už povinností podle těchto Pravidel užívání, nebo povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy, nese výlučně Uživatel.

10. Závěrečná ustanovení

10.1   Poskytovatel si vyhrazuje právo čas od času provádět aktualizace a změny Pravidel užívání. Poskytovatel bude o případných změnách Pravidel užívání informovat Uživatele předem prostřednictvím oznámení v Portálu. Nová či aktualizovaná Pravidla užívání jsou účinná ode dne uvedeného v oznámení, ne však dříve než 14 (čtrnáct) dnů ode dne jejich oznámení Uživatelům; ke změnám technického a informačního charakteru, nebo ke změnám, které nezhoršují postavení Uživatelů může dojít i v kratším termínu.
10.2   Nesouhlasí-li Klient s novým obsahem Pravidel užívání, je oprávněn přestat Portál užívat.
10.3   Reklamace týkající se Portálu je třeba podávat u Poskytovatele prostřednictvím elektronické adresy, jejichž aktuální seznam je uveden na adrese https://www.renomia.cz/poskytovatele-klientske-zony. Poskytovatel projedná reklamaci nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne obdržení reklamace a oznámí Uživateli uznání reklamace nebo důvody jejího neuznání, a to doporučeným dopisem nebo elektronickou cestou (e-mailem) na adresu uvedenou Uživatelem v rámci reklamace.
10.4   Situace neupravené v Pravidlech užívání se řídí právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku a ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů.
10.5   Veškeré spory vzniklé mezi Poskytovatelem a Uživatelem v souvislosti s užíváním Portálu se strany pokusí vyřešit dohodou.
10.6   V případě, že dojde mezi Poskytovatelem a Uživatelem v postavení spotřebitele v souvislosti s užíváním Portálu ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří do třiceti (30) dnů vyřešit vzájemnou dohodou, může Uživatel v postavení spotřebitele podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je, v případě, že Uživatel je klientem Provozovatele, Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz – v případech, kdy je Uživatel v postavení spotřebitele klientem Poskytovatele, může se takový Uživatel obrátit na subjekty, jejichž aktuální seznam je uveden na adrese https://www.renomia.cz/poskytovatele-klientske-zony. Uživatel v postavení spotřebitele může v případě vzniku sporu rovněž využít evropskou platformu ODR (Online Dispute Resolution) dostupnou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
10.7   Odsouhlasením těchto Pravidel užívání Uživatelem na straně Klienta zaniká Smlouva o bezplatném poskytnutí přístupu na extranet, pokud byla mezi Poskytovatelem a Klientem uzavřena.

Tato Pravidla užívání nabývají účinnosti dne 20.11.2023
V Praze dne 20.11.2023
Datum poslední aktualizace: 15.12.2023