Profesionální dotační poradenství GRANTEX dotace

Najdeme Vám nejvhodnější dotační program a pomůžeme s přípravou žádosti i s realizací dotačního záměru při dodržení všech podmínek.

Hledáte partnera, který Vám pomůže s dalším rozvojem Vašeho podnikání s využitím dotací? GRANTEX dotace, dceřiná společnost RENOMIA, je tuzemskou jedničkou v dotačním poradenství. Sdělte nám svůj záměr, vše potřebné pro získání dotace už zařídíme.

Proč využít služby GRANTEX dotace? 

Zkušenosti

Více než 1700 úspěšně realizovaných projektů. Tým GRANTEX dotace má potřebné know-how a zkušenosti získané lety praxe a soustavným vzděláváním. 

Úspěšnost

Průměrná úspěšnost podaných projektů se pohybuje v rozmezí 94-100 % v závislosti na typu projektu a výzvy. 

Férovost

Garance kvality poradenského servisu. Za služby GRANTEX dotace proto platíte jen v případech, kdy dotaci skutečně získáte

Komplexnost

Komplexní servis od přípravy žádosti o dotaci k projektu až po jeho konečné vypořádání. 

Odpovědnost

Výběr partnera pro realizaci dotace bez jakéhokoli rizika, možnost konzultací s advokáty či daňovými poradci.

Synergie

Spolu s partnery v RENOMIA GROUP nabízíme klientům vyšší přidanou hodnotu. Služby v oblasti risk managementu a pojištění napříč obory chrání Vaše podnikání kdekoli na světě.

7 kroků k úspěšnému získání a realizaci dotačního projektu s GRANTEX dotace
 

1. DOTAČNÍ ANALÝZA
Seznámení se s Vaším nápadem, získání vstupních podkladů a následné hledání vhodného dotačního titulu pro Vaši myšlenku či investiční záměr.

2. PŘÍPRAVA ŽÁDOSTI
Zpracování projektového záměru včetně rozpočtu a harmonogramu projektu, tzn. kompletní zpracování všech potřebných příloh v odpovídající kvalitě.

Žádosti o dotaci se předkládají v rámci tzv. dotačních výzev – časově vymezeného období, ve kterém je v rámci daného dotačního programu možné žádat o dotaci. Pozor na dodržení všech podmínek dotačního titulu a doložení povinných příloh k žádosti o dotaci.

3. KOMUNIKACE S ÚŘADY
Administrace případných doplňujících požadavků ze strany hodnotících orgánů (ministerstev) a komunikace s jejich pracovníky.

Po předložení žádosti příslušnému poskytovateli dotace probíhá její vyhodnocení nejčastěji ve 3 kolech: 

1. kolo – formální hodnocení
Posouzení základních kritérií z hlediska formální správnosti a úplnosti žádosti.  
2. kolo – věcné hodnocení
Kvalitativní vyhodnocení obsahové stránky projektu na základě předem stanovených kritérií.
3. kolo – hodnocení výběrovou komisí
Rozhodnutí komise o schválení či zamítnutí žádosti o dotaci na podkladě výsledků věcného hodnocení. 

V případě, že projekt úspěšně projde hodnocením a v rámci připravené finanční alokace v příslušné dotační výzvě je na něj dostatek finančních prostředků, dochází k uzavření právního aktu poskytnutí podpory. Na základě právního aktu vzniká žadateli nárok na poskytnutí dotace za předpokladu splnění podmínek pro její vyplacení. Z žadatele se v tento okamžik stává příjemce dotace. Mezi nejčastější formy právního aktu patří tzv. Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo Smlouva o poskytnutí dotace. 

4. POMOC S REALIZACÍ
Odborný dohled na dodržení podmínek projektu a předcházení vrácení dotace během výzkumu a vývoje, nákupu veškerých dodávek a realizace stavebních prací.

Uzavřením právního aktu zpravidla začíná běžet tzv. období realizace projektu. Během tohoto období je příjemce dotace povinen projekt zrealizovat dle časového, obsahového i finančního plánu uvedeného v žádosti o dotaci. 
Při realizaci musí příjemce dodržet podmínky, které mu dotační titul stanovuje. Mezi nejdůležitější patří např. plnění povinných indikátorů, správný výběr dodavatelů či dodržení harmonogramu. 

5. VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
Zajištění korektního a kompletního vedení výběrového řízení na realizaci výzkumu a vývoje, dodavatele či zhotovitele stavby.

6. POMOC S FINANCOVÁNÍM
Při nedostatku prostředků na dotační projekt Vám rádi pomůžeme se zajištěním financování projektu.

V rámci realizace projektu dochází k finančnímu vypořádání (proplacení) dotace. Proplácení dotace probíhá ve dvou možných režimech. 

1. režim EX POST
EX POST režim je častěji využívanou formou proplácení dotace. Probíhá na základě žádosti o platbu až po kompletní úhradě výdaje ze strany příjemce. 

2. režim EX ANTE
V režimu EX ANTE je dotace příjemce částečně či kompletně poskytnuta dopředu na jeho příslušný účet a teprve následně dochází k úhradám výdajů v rámci projektu. 

7. ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI
Monitorování veškerých změn během udržitelnosti projektu, hlídání termínů souvisejících s projektem a asistence při průběžných kontrolách ze strany poskytovatelů dotace.

Po ukončení realizace začíná běžet období tzv. udržitelnosti projektu. Nejčastěji trvá mezi 3 až 5 lety. Po tuto dobu je příjemce dotace povinen zachovat a udržet výstupy projektu a současně dále naplňovat povinné indikátory. V období udržitelnosti projektu tedy nelze prodat ani zcizit jeho výstupy! V období tzv. udržitelnosti projektu Vám v případě nedodržení podmínek hrozí krácení dotace či dokonce její vrácení.

Uveďte prosím svůj kontakt a specialisté GRANTEX dotace Vám pomohou se získáním konkrétní dotace nebo Vám sestaví dotační strategii na míru Vašim podnikatelským záměrům.

Mám zájem o informace k dotacím a souhlasím s předáním mého kontaktního e-mailu a telefonu společnosti GRANTEX dotace, aby mě co nejdříve kontaktovala. Více ZDE.