Aktuální trendy v oblasti pojištění přepravních rizik


30. srpna 2023

Segment nákladní dopravy zažívá nelehké období, ovlivněné rekordním růstem cen paliv, akcelerované zvýšením spotřební daně z nafty či nedostatkem řidičů. Vysoká inflace se zároveň přímo promítá do rychle rostoucích hodnot přepravovaného zboží a s tím zároveň dochází k nutnosti zajištění odpovídající pojistné ochrany proti dopravním rizikům, kterým jsou dopravci, zasílatelé i majitelé zboží každodenně vystavováni.

Mezi základní pojištění, pokrývající oblast dopravních rizik, patří pojištění odpovědnosti silničního dopravce a zasílatele a pojištění přepravy zásilek (tzv. cargo pojištění). Jedná se o dobrovolná, ale v dnešní době již nezbytná pojištění, u nichž je výše limitů pojistného plnění a pojistných částek určována klientem s ohledem na hodnotu, povahu a případně hmotnost převáženého zboží.

Právě hmotnost zboží v porovnání s jeho vysokou hodnotou je jedním z faktorů, které by měly rozhodovat o tom, jaká pojistná ochrana je pro daný druh zboží nejvhodnější. Základní odpovědnost silničního dopravce a jeho náhradová povinnost totiž vychází v mezinárodních i vnitrostátních přepravách právě z hmotnosti zboží, nezávisle na jeho skutečné hodnotě. Tento fakt je bohužel stále často opomíjen a dopravci jsou tlačeni ke smluvnímu navyšování své odpovědnosti, jenž ale nebývá pojištěním kryta.

Naproti tomu cargo pojištění dokáže majitelům převáženého zboží poskytnout allriskové krytí po celou dobu přepravy, bez ohledu na odpovědnost dopravce, a to až do výše skutečné hodnoty zboží. Dané pojištění bývá čím dál častěji požadavkem stran mezinárodního obchodu, protože umožňuje soustředit se na obchodní operace bez obav z potenciálních finančních dopadů přepravy zboží.

Rostoucí integrace ekonomik po celém světě, včetně přeshraničního pohybu zboží, vede k hlubšímu propojování světového hospodářství, které je tak daleko více citlivé na výkyvy v přepravním řetězci a světové výrobě. Válečný konflikt na Ukrajině a s tím spojené sankční režimy velmi silně ovlivňují celosvětové přepravy zboží, zejména importní přepravy z Číny do České republiky. Mezinárodní sankce se dotýkají především zásilek z takzvaného „sensitive sector“ – zboží dvojího užití, energetiky či ropných produktů. Majitelé převáženého zboží tak musejí mít přehled o aktuálních sankčních opatřeních, která mohou postihnout jak konkrétní území, tak osoby a samotné převážené zboží. Ovlivněni jsou i dopravci, protože samotná okolnost sankcí či válečného konfliktu (bez dalšího) nepředstavuje důvod pro zproštění jejich odpovědnosti.

Ve všech zmíněných rizicích je tak zcela klíčová role makléřské společnosti RENOMIA, která klientům poskytuje individuální analýzu rizik vzniklých při přepravě zboží a nabízí odborné konzultace a odpovídající pojistnou ochranu v rámci celé škály mezinárodních pojišťovacích služeb.

Roman Sluka
Ředitel přepravních rizik RENOMIA  
E-mail: roman.sluka@renomia.cz
Mobil:+420 604 119 079

Více než 2 500 konzultantů a spolupracovníků RENOMIA GROUP ve 12 zemích CEE se zabývá identifikací rizik souvisejících s podnikáním, ale i soukromým životem klientů a zajišťuje pro ně ve spolupráci s partnery a pojistiteli po celém světě optimální pojistná řešení. Vše je podřízeno zájmům klienta, proto RENOMIA disponuje mnoha specializovanými týmy schopnými vytvářet řešení na míru bez ohledu na to, v jakém oboru klient působí – od zemědělství přes specifická průmyslová odvětví až po hi-tech služby.