Doporučení pro fotovoltaické elektrárny (FVE) vypracovaná ve spolupráci s pojistiteli


20. ledna 2023

Plánujete fotovoltaiku na střechu domu, kanceláří či výrobní haly? Máme pro vás doporučení, jak snížit rizika, která to s sebou nese. A to i z hlediska pojištění. Abyste v případě poškození například z důvodu požáru nepřišli nejen o zdroj energie, ale i o svou investici do fotovoltaické elektrárny (FVE) a dalšího majetku.  

 • Požár, ale i případné související hasební práce mohou způsobit škody na střeše, na majetku uvnitř budovy či z důvodu přerušení provozu v objektu. Při návrhu a projekci FVE proto vezměte v úvahu nejen požárně-technické charakteristiky stavby, ale také vnitřní obsah budovy.
 • Ani při splnění podmínky „nehořlavosti“ vrchní vrstvy střešního pláště nezapomeňte na hořlavost izolačních vrstev. Doporučujeme používat materiály RIP/IPN, ideálně pak minerální vatu.
 • Instalace FVE ovlivní statistiku střechy, doporučujeme proto předem zpracovat podrobný statistický výpočet včetně dynamického zatížení větrem, a to nejen pro samotnou střechu, ale také pro FVE panely, kotvení atd.
 • Pro případ zásahu vytvořte pro hasiče zásahové cesty na střechu, na vlastní ploše střechy a také nástupní plochy pro výškovou techniku.
 • Aby bylo minimalizováno riziko, že velitel zásahu využije svého práva omezit zásah pouze na ochranu okolí nebo dokonce zásah přeruší či zcela zastaví, doporučujeme nad rámec legislativy zpracovat a odsouhlasit s hasiči dokumentaci zdolávání požáru a technický list FVE.
 • Instalujte střídače s technologií automatického odpojení vedení od vlastních panelů a ponechejte je volně přístupné – ideálně přístřešky/kontejnery zvenčí haly.
 • Umístěte elektrickou výzbroj FVE (měniče, rozvaděče, příp. trafo) ideálně samostatně mimo objekt, a pokud v objektu, tak v samostatném požárním úseku splňujícím požadované provozní parametry (např. dostatečné větrání zabraňující přehřívání).
 • Napětí na straně stejnosměrného napětí (DC) může představovat pro zasahující hasiče skutečně smrtelné nebezpečí! Doporučujeme proto, aby napětí na DC straně bylo co nejnižší, například díky tzv. optimizérům, které navíc i zlepšují celkový výkon FVE.
 • Minimalizujte prostupy střechou a řádně je požárně utěsněte. Používejte kabely s vysokou teplotní odolností. Zamezte mechanickému namáhání kabeláže. V kritických místech prostupů střešním pláštěm instalujte detekci vniknutí vody do objektu.
 • Distribuční trafo umístěte samostatně, mimo trafo spotřeby areálu. Instalujte trojstupňovou ochranu na klíčové́ elektroinstalace.
 • Zajistěte možnost online monitoringu výkonu FVE, teploty a dalších parametrů panelů a instalace s hlášením mimořádných provozních stavů a možnost vzdáleného odpojení jednotlivých panelů.
 • Instalujte systém ochrany před bleskem (LPS) podle příslušných EN norem, nikoliv na základě francouzské normy NF C 17-102.
 • Po dokončení projektu zaveďte systém pravidelných kontrol a revizí, a to nejen samotné FVE, ale i LPS, střešních plášťů a nosných konstrukcí. V zimním období pak úklid sněhu ze střech.
 • Pro bateriové úložiště využijte samostatný objekt nebo alespoň požární úsek s dostatečnou odolností.
 • POZOR na obtížnost až nemožnost hašení́ především Li-on baterií!
 • Označte objekty vhodným piktogramem.
   
Detailní informace k identifikaci a prevenci rizik a k možnostem pojištění vám poskytnou risk manažeři a konzultanti RENOMIA.