Pojištění a sankce vůči Rusku a Bělorusku


13. května 2022

Ruská invaze na Ukrajinu znovu přinesla do centra pozornosti mezinárodní sankce a sankční opatření. V reakci na probíhající vojenskou agresi k nim přistoupily nejen EU a USA, ale i další státy po celém světě. Tyto sankce se dotýkají též pojištění.

Abychom Vám usnadnili orientaci v současné situaci, připravili jsme pro Vás stručnou informaci týkající se postojů pojistitelů a zajistitelů a také přehled zdrojů, odkud můžete čerpat aktuální informace ohledně přijatých sankcí.

Naši specialisté bedlivě sledují a vyhodnocují situaci v oblasti vyhlašovaných sankčních opatření i stanoviska a přístupy jednotlivých pojistitelů, abychom byli připraveni na různé scénáře možného budoucího vývoje.

Pokud máte jakékoli dotazy k pojištění (ať už souvisejí se sankcemi či jiným tématem), kontaktujte prosím svého konzultanta v RENOMIA. Obrátit se můžete také na Michaela Dubského, ředitele péče o klienty RENOMIA GROUP (michael.dubsky@renomia.cz). Vždy uděláme maximum pro to, abychom pro Vás zajistili ta nejlepší pojistná řešení.

Pojištění z pohledu pojišťoven a zajišťoven v EU

S osobami a firmami uvedenými na sankčních seznamech nelze obchodovat, příp. je nutné uplatňovat jiná omezující opatření. Sankce se týkají i dříve uzavřených pojistných smluv. V případě škody pojistitel vyhodnotí časové hledisko vzniku škody a platnosti sankce včetně podmínek. Na základě tohoto vyhodnocení mohou pojišťovny dospět k závěru, že pojistné plnění nesmí vyplatit, neboť by tím porušily sankce. Stejně obezřetně postupují pojistitelé při sjednávání pojištění – kromě kontroly konkrétních osob nebo firem vůči sankčním seznamům pojistitelé rovněž zjišťují osoby ve vedení firem, jejich vlastnickou strukturu (firem), oblast podnikání apod. S tím, jak bude časem přibývat výkladových a upřesňujících stanovisek relevantních státních orgánů k jednotlivým sankčním opatřením, se může vyvíjet i přístup a ochota jednotlivých pojistitelů uzavírat nové pojistné smlouvy.

V případě některých pojišťoven a zajišťoven lze očekávat, že budou dodržovat sankce vyhlášené dalšími zeměmi mimo EU (zejména USA), přestože jsou pro země EU nezávazné (tzv. blokační statut). Důvodem jsou obavy z postihu (např. ze strany USA) vůči společnostem, jež nepřerušily obchodování se sankcionovanými subjekty. Tento postup lze očekávat zejména u společností, které mají mateřskou společnost se sídlem v USA nebo poskytují finanční služby americkým společnostem. Někteří pojistitelé a zajistitelé na to byli předem připraveni a jejich smlouvy obsahují příslušnou výluku.

Ruské protiopatření a jeho vliv na pojištění a zajištění

S účinností od 16. března 2022 schválila Ruská federace změnový zákon, kterým bylo ruským pojistitelům zakázáno vstupovat do vztahu s pojistiteli, zajistiteli a pojišťovacími makléři z tzv. nepřátelských států (mezi něž mimo jiné patří členské státy EU, včetně ČR, USA, Švýcarsko, Kanada, Japonsko a další). Zákaz se navíc vztahuje též na převody finančních prostředků od ruských pojistitelů pojistitelům, zajistitelům a brokerům z nepřátelských států i ze smluv, které byly uzavřeny před účinností zákona. Takováto opatření prakticky znemožňují jiné než lokální („vnitroruské“) řešení pojištění. V případě využití pojištění poskytnutého ruským pojistitelem je možné sjednat pojistné plnění pouze v rublech a může být potíž získat pojištění s odpovídajícími pojistnými částkami (kurzové riziko, nedostatečná pojistná kapacita ruských pojistitelů). Dále může dojít ke komplikacím při získání případného pojistného plnění z důvodu sankcemi oslabené finanční síly těchto subjektů.

Vývoj sankčních opatření

Sankční opatření jsou dynamickou oblastí. Osoby a entity se na tzv. sankčních seznamech doplňují nebo z nich odstraňují relativně často. Od počátku současného válečného konfliktu na Ukrajině je však frekvence, síla a vzájemná koordinace sankcí nesrovnatelně vyšší, než jsme mohli pozorovat dříve. S překotným vývojem pak musí jít ruku v ruce i intenzivní monitoring vyhlašovaných opatření, abychom se vyhnuli rizikům z jejich nedodržení a mohli účinně čelit potenciálním pokusům o jejich obcházení. Ostatně i Finanční analytický úřad (FAÚ, český správní úřad plnící funkci finanční zpravodajské jednotky) již vydal upozornění na nebezpečí obcházení vyhlášených sankcí. FAÚ s ohledem na důležitost tématu sankcí vůči Rusku a Bělorusku v kontextu České republiky dokonce věnoval zvláštní sekci na svém webu (ZDE), kde publikuje nová sankční opatření, otázky a odpovědi k vybraným sankcím nebo základní informace vysvětlující samotné fungování mezinárodních sankcí, jejich cíle a dostupné prostředky.

Porušení sankčního omezení nebo zákazu je přestupkem (s pokutou až 50 mil. Kč) nebo dokonce až trestným činem porušení mezinárodních sankcí dle trestního zákoníku.

tabulka sankční opatření | Rusko a Bělorusko
Vedle přímého sankcionování konkrétní osoby nebo firmy cílí sankční opatření také na vyjmenované sektory ruské a běloruské ekonomiky, vybrané obchodní aktivity, ekonomickou spolupráci, média či diplomatické vztahy. Orientační přehled sankcí je uveden na obrázku níže. Kompletní aktuální přehled sankcí je k dispozici na stránkách FAÚ a Rady Evropské unie.

Veřejně přístupné informace

Odkazy na vybrané sankční seznamy (EU, USA) a další relevantní informace k mezinárodním sankcím vůči Rusku a Bělorusku (EU, FAÚ):

Disclaimer:
Informace uvedené v tomto sdělení jsou prezentovány na základě našeho nejlepšího přesvědčení a poznatků získaných v době, kdy bylo toto sdělení zveřejněno. Informace uvedené v tomto sdělení však nelze chápat jako vyčerpávající popis relevantní problematiky a veškerých možných souvislostí, a nemělo by na ně být plně spoléháno v jakýchkoliv rozhodovacích procesech, ani by neměly být považovány za náhražku specifické odborné konzultace, jež může být relevantní pro konkrétní okolnosti. Konkrétní informace vztahující se k tématům uvedeným v tomto sdělení by měly být konzultovány dříve, než na jejich základě bude učiněno jakékoliv rozhodnutí. Dále si dovolujeme poznamenat, že na některé záležitosti v tomto sdělení mohou existovat různé názory či jejich výklady z důvodu nejednoznačnosti některých právních ustanovení, a v budoucnu může převážit jiný než námi uváděný pohled na danou problematiku. RENOMIA, a. s. ani kterýkoliv jiný subjekt uvedený jako autor těchto informací neodpovídají za jakoukoliv újmu, která by mohla vzniknout ze spoléhání se na zde uveřejněné informace.