Pojištění majetku a odpovědnosti v době válečného konfliktu


15. března 2022

Válka probíhající na Ukrajině ovlivňuje všechny oblasti života včetně pojištění. V tomto článku se chceme zaměřit na dopady válečných konfliktů, a to na pojištění majetku, odpovědnosti a sankční seznamy.

Destruktivní vlivy války mohou působit během velmi dlouhého období a na rozsáhlém území. Proto se prakticky ve všech druzích pojištění (zejména pojištění majetku včetně technických rizik, přerušení provozu, pojištění vozidel, pojištění zásilek, stavebně-montážní pojištění, pojištění lodí, letadel a kolejových vozidel) setkáváme s výlukou škod souvisejících s válečnými událostmi. Sjednání těchto pojistných nebezpečí ve standardních pojistných produktech není obvykle možné – výjimkou je pojištění zásilek, lodí a letadel, kde lze pojistné krytí rozšířit i o válečná rizika. V případě majetku existují na zahraničních trzích speciální produkty, které umožňují pojištění těchto rizik v některých případech sjednat. Pojištění lze sjednat jen pro oblasti válkou ohrožené. Pojištění v žádném případě nelze sjednat tam, kde již válka probíhá. Vyloučená bývá též válka mezi hlavními mocnostmi.

Oproti tomu pojištění škod způsobených teroristickým činem, stávkou, občanskými nepokoji nebo sabotáží je běžnější a lze ho sjednat i na českém trhu. Důvodem je, že na rozdíl od války se jedná o škody, ke kterým dochází během krátkého období a na relativně malém území.

Pokud jde o pojištění odpovědnosti, tak i zde platí, že není pojištěním kryta taková újma, která byla způsobena pojištěným subjektem v rámci válečných aktů a dalších událostí výše popsaných, popř. kterou přímo či nepřímo způsobily takové neblahé události. V takových případech však téměř vždy pojištěný nebude odpovědný za takto způsobenou újmu z důvodu tzv. vyšší moci. Pokud však k újmě dojde na území jiného státu, řídí se náhrada újmy právním řádem právě tohoto státu. V oblasti smluvních vztahů je primárně důležité, právem kterého státu se tyto vztahy řídí. Ve smlouvách je možné toto ujednat, proto se např. všechny smlouvy psané v českém jazyce nemusejí nutně řídit českým právem, a v rámci náhrady újmy by platil právní řád, na kterém se smluvní strany písemně dohodly.

Současný konflikt kromě toho, že ohrožuje majetek a provoz firem, který si vlastníci nemohou proti těmto rizikům pojistit, má i další dopady a komplikace. Jako příklady můžeme uvést:

  • V případě pojištění majetku, přerušení provozu, pojištění odpovědnosti a dalších druhů pojištění sjednaných u ruských a běloruských pojistitelů může být potíž s úhradou pojistného nebo naopak se získáním pojistného plnění. Důvodem mohou být nejen problémy s platebním stykem, ale i odvetné sankce Ruska a Běloruska vůči EU a dalším zemím.
  • Pojišťovny působící na Ukrajině (lokální i zahraniční) s největší pravděpodobností nejsou schopny zajistit likvidaci pojistných událostí ani zajistit další činnosti související s pojišťovací činností.
  • Kurzy některých měn v posledních týdnech prodělaly bouřlivý vývoj, a to zejména u států, které jsou aktivními účastníky konfliktu. Výrazné změny se ale týkají i české koruny a dalších měn. Dokud nedojde ke stabilizaci situace, lze očekávat další dynamický vývoj kurzů. Je proto potřeba sledovat další vývoj cen a tedy i hodnoty majetku, zejména pokud je pořizovaný v zahraničí, a v návaznosti na to aktualizovat pojistné částky.

V některých případech mohla být rizika pojišťována u ruských pojistitelů, se kterými již není možné počítat. V důsledku toho mohou chybět pojistné kapacity, což může mít dopad i na pojistné. Na pojištění běžných podnikatelských činností by válečný konflikt neměl mít závažnější vliv. I tak v poslední době zaznamenáváme tlak pojistitelů na růst cen pojištění. Z tohoto pohledu může být pro klienty výhodné sjednání pojištění na delší časové období.

Na vybrané osoby a firmy byly vyhlášené EU, USA a dalšími zeměmi sankce. Při komunikaci s klienty a potencionálními klienty je nutné držet se sankčních seznamů a s osobami a firmami z těchto seznamů neobchodovat. Informace o sankcích lze najít např. na stránkách Finančního analytického úřadu nebo i na stránkách ČNB. Toto může mít vliv i na pojistné plnění – pojišťovny nesmí sjednávat pojištění ani vyplácet pojistné plnění ze stávajících pojistných smluv osobám uvedeným na sankčních seznamech.

Pokud máte nějaké dotazy k pojištění (ať už souvisejí s válkou či jiným tématem), kontaktujte svého konzultanta v RENOMIA, případně Michaela Dubského, ředitele péče o klienty RENOMIA GROUP (michael.dubsky@renomia.cz). Vždy uděláme maximum pro to, abychom pro Vás zajistili ta nejlepší pojistná řešení.