Požadavky pacientů na odškodnění skokově rostou. Nemocnice využívají nové druhy pojištění a vyšší pojistné limity

Praha, 4. června 2018 – Novela občanského zákoníku z roku 2014 prakticky neomezuje výši odškodnění. Tím nepřímo způsobila, že pacienti zdravotnických zařízení zvyšují své požadavky v případě odškodnění. Nároky se často netýkají jen poškozených pacientů, ale i jejich nejbližších. Aby byla zdravotnická zařízení vhodně kryta pro případné soudní či mimosoudní vyrovnání, zvýšila pojistné limity a hledají vhodné pojistné programy. Právě zde pomáhá makléř jako odborný poradce, který analyzuje všechna rizika a připraví adekvátní pojistné krytí.

Zdravotnická zařízení, včetně samostatně působících lékařů pod IČ, jsou ze zákona č. 372/​2011 Sb. povinna uzavřít pojištění odpovědnosti, a proto jsou dle dat ČAP pojištěná ze 100 %.

„Stoprocentní propojištěnost zdravotnických zařízení ale neznamená stoprocentní krytí. Zákon poskytovatelům zdravotních služeb nepředepisuje minimální výši pojistných limitů a ponechává výši limitu zcela na poskytovateli. Nejčastěji se tak poskytovatelé zdravotní péče pojišťují na 20 mil. Kč na jednu pojistnou událost a jeden rok. Limit však může být vyčerpán i při jediné závažnější pojistné události,“ říká Martina Kapiczová, specialista v oboru pojištění MEDICAL.

Menší újmy se dnes ze 70 % daří vyřešit mimosoudní dohodou, naopak větší újmy s nárokovanou částkou nad 2 mil. Kč se většinou rozhodnou až soudní cestou. Počet nároků má od skokového nárůstu po NOZ dle dat společnosti RENOMIA každoročně mírně vzestupnou tendenci. Nároky pacientů cílí nejen na správnost lékařských zákroků, ale i na před či pooperační péči.

Primárně jsou uplatňovány nároky na náhradu újmy na zdraví – úmrtí, trvalé následky, vytrpěné bolesti, psychická újma a ztížení společenského uplatnění. Samozřejmostí jsou ale také tzv. majetkové nároky – např. náhrady ztráty na výdělku, náklady léčení, úprava bydlení apod.

„V poslední době zaznamenáváme nárůst nároků uplatněných z titulu čistě nemajetkových, kdy tyto nároky uplatňují již nejen pacienti, ale okruh žalobců se rozšiřuje i na jejich příbuzné či blízké, kteří rovněž požadují náhradu za zásah do osobnosti, soukromí či rodinného života,“ dodává Kapiczová.

Velký rozdíl je i ve výši sjednaných limitů odpovědnosti pro lůžkové nemocnice, které se na celkovém pojistném plnění z pojištění profesní odpovědnosti podílejí až 90 %. Zatímco v zemích východní Evropy se limity pohybují mezi 0,5 až 5 miliony eur, v západní Evropě se horní hranice může pohybovat až na 50 milionech eur (např. Německo, Francie či Itálie). V ČR je pak horní hranice kolem 2,5 milionů eur.

Kvalitní pojišťovací makléř dokáže na základě komplexní analýzy rizik navrhnout vhodný pojistný program včetně výše limitů a způsobů zabezpečení tak, aby odpovídal konkrétním potřebám zdravotnického zařízení. V případě uplatňované pojistné události přebírá makléř zodpovědnost za proces vyřízení pojistné události, komunikuje s pojistitelem, dohlíží na správné vyčíslení škody a rychlé uzavření nároku poškozeného.