Víkendová vichřice – hlášení škod pro klienty RENOMIA

Vážení klienti, pokud jste byli zasažení vichřicí, která proběhla ve dnech 28. a 29. října 2017, oznamte prosím tuto událost v nejkratším možném termínu pracovníkům společnosti RENOMIA.

Veškeré vzniklé škody Vám pomohou vyřešit zkušení pracovníci našeho oddělení likvidace škod. V rámci klientského servisu oznámíme pojistné události pojišťovnám, zajistíme prohlídky a pomůžeme Vám s dokumentací škod včetně formulace nároků. Zajistíme Vám rychlé vyřízení případu, ať již zálohou na pojistné plnění, či konečnou úhradou škody.

Pokud dojde k situaci, že je odstranění následků škody důležité pro zamezení zvětšení jejího rozsahu a nebude možné čekat na prohlídku likvidátora pojišťovny, je potřebné zajistit vlastní dokumentaci vzniklé škody (fotodokumentace, videozáznam, svědecké výpovědi).

Škody je možné společnosti RENOMIA hlásit:

  • telefonicky – pracovník společnosti RENOMIA od Vás zjistí potřebné informace a objasní průběh vyřizování pojistné události. Škody lze hlásit kdykoliv – RENOMIA je Vám k dispozici 24 hodin denně. Obraťte se přímo na konkrétní pracovníky RENOMIA, se kterými jste běžně ve styku.
  • e-​mailem – je možné oznámit škodu jednoduchou e-​mailovou zprávou. Opět se obraťte přímo na pracovníky RENOMIA.
  • on-​line hlášením – je možné využít přístupu do extranetové aplikace Contact.RENOMIA.

Pokud se Vám nedaří zastihnout Vašeho likvidátora nebo správce, je možné nonstop využít naši HOT LINE:

  • ČR +420 226 219 945
  • SR +421 220 909 860

Jaké podklady a kroky potřebujete pro řešení škod způsobených vichřicí?

  • oznámení škody
  • nabývací doklady nebo výpis z účetní evidence k poškozeným věcem
  • soupis věcí poškozených, zničených
  • fakturu za opravu poškozené věci položkově rozepsanou
  • vyjádření servisní společnosti o neopravitelnosti věci – při zničení věci (pokud to není patrné z jejího stavu)