Pravidla soutěže na Facebooku RENOMIA, a.s.

Obecná ustanovení

Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže je společnost RENOMIA, a.s., se sídlem Holandská 874/8, 639 00 Brno, IČO: 48391301, společnost je zapsaná u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 3930 (dále jen „společnost RENOMIA“).

Soutěží se rozumí soutěž příznivců RENOMIA založená na jejich interakci v prostředí sociální sítě Facebook.

Soutěž není žádným způsobem pořádána, sponzorována, podporována, vyhodnocována ani jinak spravována sociální sítí Facebook, a není ani jejím provozovatelem. Provozovateli sociální sítě Facebook nevznikají ve spojení se soutěží žádná práva ani povinnosti, ani vůči jejím účastníkům.

Soutěž nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

Soutěž je vždy zveřejněna na sociální síti Facebook prostřednictvím příspěvku se zveřejněním soutěže.

(pro všechny shodně dále jen „příspěvek se zveřejněním soutěže“ či „zveřejnění“). 

Soutěž probíhá na území České republiky na sociální síti Facebook, od okamžiku zveřejnění soutěže na dané sociální síti do okamžiku specifikovaného v příspěvku se zveřejněním soutěže, respektive podle harmonogramu specifikovaného v takovémto zveřejnění (dále jen „termín soutěže“).

Soutěžící

Účastníkem soutěže může být osoba ve věku od 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která má účet na sociální síti Facebook, má po celou dobu soutěže na ní aktivní účet a seznámila se s těmito zveřejněnými pravidly soutěže a zcela je splní.

Soutěžící jsou zároveň povinni dodržovat veškerá pravidla používání sociální sítě Facebook.

Soutěže se nesmí zúčastnit zaměstnanci společnosti RENOMIA a osob majetkově a organizačně propojených se společností RENOMIA a osoby blízké těmto zaměstnancům.

Soutěžící se soutěže zúčastní přidáním, respektive zveřejněním komentáře pod příspěvek se zveřejněním soutěže (dále jen „soutěžní komentář“), jehož obsahem je odpověď či jiná kvalifikovaná reakce podle zadání (soutěžní otázky, soutěžního úkolu apod.) specifikovaného v příspěvku se zveřejněním soutěže (dále jen „odpověď“).

Uveřejněním soutěžního komentáře na sociální síti uděluje soutěžící společnosti RENOMIA souhlas k zařazení soutěžního komentáře, respektive jeho obsahu, do soutěže a k jeho zveřejnění (zejména na sociálních sítích, případně na webových stránkách provozovaných společností RENOMIA a při propagaci soutěže či jiného relevantního obsahu na takovýchto platformách) a k využití soutěžního komentáře pro ostatní účely pořádané soutěže (zejména kontaktování výherce). Pokud je výstup soutěžícího autorským dílem, poskytuje soutěžící společnosti RENOMIA k takovému výstupu oprávnění ho užít (licenci) online i offline způsobem, bezúplatně, pro reklamní účely. Licence je poskytována jako nevýhradní, bez množstevního či jiného omezení a pro území celého světa. Licence může být využívána jakýmkoli technologickým postupem. Společnost RENOMIA je oprávněna předmět ochrany užívat v celku nebo jeho libovolné části, samostatně i ve spojení s jinými autorskými díly či jej zařadit jako součást díla souborného a je dle své úvahy oprávněna předmět ochrany zpracovávat, upravovat a měnit. Společnost RENOMIA je oprávněna poskytnout podlicenci nebo postoupit licenci k užití předmětu ochrany třetí osobě. Společnost RENOMIA není povinna licenci využít.

Uveřejněním soutěžního komentáře na sociální síti prohlašuje soutěžící zároveň, že vypořádal veškerá případná práva třetích osob související s uveřejněným soutěžním komentářem (včetně jeho jednotlivých částí) a že společnosti RENOMIA odpovídá za veškerou případnou škodu, která jí vznikne v důsledku nepravdivosti tohoto prohlášení.

Výherci, výhry a způsob určení výherců

Ze soutěžících budou určen jeden a/nebo více výherců, a to podle specifikace v příspěvku se zveřejněním soutěže.

V termínu podle specifikace v příspěvku se zveřejněním soutěže bude ze soutěžních komentářů odpovídajících správné odpovědi, respektive reakci na zadání v příspěvku se zveřejněním soutěže, a rozdělených případně do „košů“ podle jednotlivých sociálních sítí, vybrán jeden či více soutěžních komentářů z každého tohoto „koše“.

Autoři vybraných soutěžních komentářů budou výherci soutěže.

Výherci budou společností RENOMIA informováni prostřednictvím speciálního příspěvku na dané sociální síti odkazujícího na web RENOMIA a tam zveřejněné výsledky, a to v termínu podle specifikace v příspěvku se zveřejněním soutěže (dále jen „vyhlášení výsledků“), a následně kontaktováni prostřednictvím soukromé zprávy na dané sociální síti, a to za účelem domluvení způsobu předání výhry, respektive doručovací adresy, případně nového zaslání obsahu vítězného soutěžního komentáře v lepší kvalitě. K tomuto způsobu informování dávají svojí účastí v soutěži soutěžící společnosti RENOMIA souhlas.

V případě, že se společnosti RENOMIA nepodaří s výhercem zkontaktovat a následně se s ním domluvit na způsobu předání výhry do pěti pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků, může společnost RENOMIA výhru předat náhradnímu účastníkovi soutěže nebo výhru ponechat k předání v rámci další soutěže – dle vlastního uvážení.

Každý výherce získá od společnosti RENOMIA nepeněžní výhru v podobě a ceně podle specifikace v příspěvku se zveřejněním soutěže, nejvýše však v hodnotě 10.000,- Kč včetně zákonné sazby DPH.

Pro informaci společnost RENOMIA uvádí, že výhry v úhrnné hodnotě nepřevyšující částku 10.000,- Kč včetně zákonné sazby DPH jsou osvobozeny od daně z příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších právních předpisů.

Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Výherce nemá nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži nebo na jakákoli jiná plnění ze strany společnosti RENOMIA.

Závěrečná ustanovení

Společnost RENOMIA má právo rozhodnout o pokračování soutěže nebo soutěž i bez uvedení důvodu předčasně ukončit.

Společnost RENOMIA si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato pravidla. Nové znění pravidel bude účinné od okamžiku jejich zveřejnění.

Společnost RENOMIA je oprávněna vyřadit ze soutěže, i bez předchozího upozornění, soutěžícího, který poruší tato pravidla a další podmínky specifikované ve zveřejnění soutěže, obecně závazné právní předpisy a pravidla používání té které sociální sítě nebo u něhož bude mít RENOMIA důvodné podezření na porušení předmětných pravidel, podmínek a předpisů.

Pro realizaci soutěže, vaše zařazení a předání výhry společnost RENOMIA zpracovává některé vaše osobní údaje.

Tyto údaje jde zpracovat s vaším souhlasem, který je nezbytný, přesto dobrovolný. Bez něj vás nelze do soutěže zařadit, případně vám výhru předat. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, může mít ale za následek nezařazení do soutěže/vyřazení.

Zpracováváme vaše údaje, které nám v rámci komentáře zanecháte, také vaše profilové údaje a kontaktní údaje, které nám zanecháte.

Zpracováváme je po dobu nezbytně nutnou pro realizaci soutěže a 6 měsíců od jejího skončení. Na sociální síti vámi zveřejněné komentáře zůstanou, pokud je nesmažete v souladu s pravidly sociální sítě Facebook.

Máte právo se na společnost RENOMIA kdykoliv obrátit na mailové adrese marketing@renomia.cz nebo na adrese jejího sídla a chtít informace o zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup k těmto údajům, nechat je aktualizovat nebo opravit, požadovat omezení zpracování, chtít kopii, požadovat výmaz, v některých případech jejich přenositelnost. Pokud máte za to, že s daty společnost RENOMIA nenakládá v souladu s právními předpisy, můžete se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů nebo své nároky uplatnit soudně.

Soutěžící účastí v soutěži vyslovuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se k jejich dodržování.