Chraňte nejen svůj hmotný, ale také nehmotný majetek – škody na něm každým rokem rostou


14. září 2021

V RENOMIA klientům doporučujeme pojistný program v takovém rozsahu, který chrání jejich podnikání před riziky a zohledňuje jejich rozvojové plány.

Ve vztahu k majetkovému pojištění bychom zde rádi ve stručnosti zmínili pár důležitých informací, doporučení a podnětů:

  • V posledních letech se mění majetková struktura řady společností co do poměru hmotného a nehmotného majetku. Nehmotný majetek je v některých odvětvích podnikání zcela zásadní a firmám hrozí velké škody, pokud dojde k jeho ztrátě či zneužití. Přitom pouze 15 procent firem pojištění nehmotného majetku řeší. Rádi Vám s pojistným programem pomůžeme!
  • Dalším významným rizikem jsou škody vzniklé přerušením provozu. Nemožnost vyrábět či zajišťovat služby má dnes často pro firmu daleko větší finanční následky než škoda utrpěná na majetku, která obvykle následné škodě předchází. Doporučujeme Vám sjednat si pojištění přerušení provozu, rádi Vám zajistíme nabídku.
  • Dochází také k velkému zvyšování cen zejména u nemovitostí, a to až o 30 procent. Proto doporučujeme zrevidovat pojistné částky, a to z důvodu možné námitky pojistitelů, že pojistná částka neodpovídá aktuální hodnotě. Taková situace představuje pro klienta riziko, že pojišťovna v případě pojistné události nevyplatí pojistné plnění v plné výši. Zvýšení pojistné částky v mnoha případech neznamená významné navýšení pojistného.

Při vyjednávání s pojistiteli a zajistiteli pro Vás vždy prosazujeme co nejlepší podmínky a také dbáme na to, aby součástí pojištění byla celá řada nadstandardních doložek a odchylných ujednání, která zásadně zkvalitňují rozsah pojistného krytí.

Budeme vždy hájit Vaše zájmy!

Další články: