Odpovědnostní nároky rostou, kvalitní pojištění odpovědnosti je stále důležitější


01. června 2021

V pojištění odpovědnosti, ať již obecné či profesní, dochází v poslední době k některým posunům, na které se snažíme naše klienty upozornit a zachovat a dále posilovat jejich pojistnou ochranu.

Jedním z trendů je snaha některých pojistitelů zavádět do obnov/nových smluv pojištění odpovědnosti výluku na onemocnění, hrozbu či různá opatření v souvislosti s nemocí covid-19. Jsme si tohoto rizika dobře vědomi, a tak věnujeme těmto ustanovením při jednání s pojistiteli zvýšenou péči. Na naši žádost pojistitelé zpravidla tuto výluku odstraní.

V návaznosti na zhoršující se ekonomickou situaci zejména v některých průmyslových odvětvích se nyní občas setkáváme s požadavkem firem na snížení pojistného pomocí snížení limitů plnění z pojištění odpovědnosti. Proti tomu jde ovšem skutečnost, že průměrná výše nároků na náhradu škody (resp. soudem přiznaných odškodnění) v čase roste, a tudíž by nový limit nemusel být v takové situaci dostatečný a pojištění by firmě nepřineslo očekávanou ochranu. Složitou ekonomickou situaci se proto snažíme řešit ve prospěch našich klientů jednáním s pojistiteli a např. dohodou o odkladu splátek pojistného tak, aby klient zůstal i nadále v maximálně možné míře chráněn.

Dobrou zprávou je, že vidíme určité tendence pojistného trhu zjednodušovat a zpřehledňovat podmínky pojištění odpovědnosti za újmu, což je proces, který jako největší pojišťovací makléř na českém trhu velice oceňujeme a intenzivní spoluprací s pojistiteli k němu aktivně přispíváme. 

Novinky v profesní odpovědnosti znalců

Zákon č. 254/2019 Sb. o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, který je účinný od 1. 1. 2021, přinesl novou regulaci v oblasti poskytování služeb znalců a současně od data své účinnosti zavádí povinnost mít sjednáno pojištění profesní odpovědnosti s minimálními limity plnění 1 mil. Kč pro samostatného znalce a 5 mil. Kč pro ostatní znalecké subjekty. O této povinnosti jsme informovali naše klienty z daného oboru i další znalce a znalecké kanceláře, a připravili pro ně atraktivní pojistné programy zohledňující nové zákonné povinnosti i další specifika jejich profese.

Další články: